POWER

Erasmus+ jest programem UE w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2021–2027. Kształcenie, szkolenie, młodzież i sport to główne obszary, w ramach których wspiera się rozwój osobisty i zawodowy obywateli. Wysokiej jakości włączające kształcenie i szkolenie, a także uczenie się nieformalne i pozaformalne zapewniają młodzieży uczestnikom każdym wieku kwalifikacje i umiejętności potrzebne do tego, aby mogli oni w znaczący sposób uczestniczyć w społeczeństwie demokratycznym, nabyć umiejętność zrozumienia międzykulturowego pomyślnie wejść na rynek pracy. W oparciu o sukces programu okresie 2014–2020 celem Erasmus+ będzie oferowanie większych możliwości większej liczbie uczestników szerszemu gronu organizacji, z większym naciskiem na wpływ jakościowy oraz wkład w budowanie bardziej włączających, spójnych i zielonych społeczeństw przygotowanych do uczestnictwa w cyfrowym świecie. Obywatele Unii muszą mieć większą wiedzę oraz lepsze umiejętności kompetencje niezbędne w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie, które staje coraz bardziej mobilne, wielokulturowe cyfrowe. Spędzanie czasu w innym państwie w celu nauki, studiowania pracy powinno stać się normą, podobnie jak znajomość dwóch języków oprócz języka ojczystego. Program jest głównym elementem wspierającym osiąganie celów europejskiego obszaru edukacji, planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021-2027, strategii UE na rzecz młodzieży oraz planu prac UE w obszarze sportu.

Celem ogólnym programu jest wspieranie, w ramach uczenia się i kształcenia przez całe życie, edukacyjnego, zawodowego i osobistego rozwoju osób w kontekście kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie i poza nią, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy i spójności społecznej, wspierania innowacji oraz wzmacniania tożsamości europejskiej i aktywności obywatelskiej. Jako taki program jest kluczowym instrumentem służącym budowie europejskiego obszaru edukacji, wspieraniu realizacji europejskiej współpracy strategicznej w dziedzinie kształcenia i szkolenia, wraz z programami sektorowymi będącymi jej podstawą, zacieśnianiu współpracy w dziedzinie polityki młodzieżowej w ramach unijnej strategii na rzecz młodzieży na lata 2019–2027 oraz rozwojowi europejskiego wymiaru sportu.

W ramach programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” projekt II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu, pt: “Modern media versus young people – opportunities or a threat” został zatwierdzony do realizacji. Źródłem dofinansowania przedsięwzięć, w jakich uczestniczą uczniowie,  jest Europejski  Fundusz Społeczny. 
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 14 dniowej wycieczce do Katerinii w Grecji. Kształtowali kompetencje kluczowe takie jak: nauka języków obcych, przygotowywali się do właściwego (krytycznego) odbioru mediów, do posługiwania się mediami jako narzędziami w pracy zawodowej i życiu codziennym, do korzystania z baz danych i zasobów internetu oraz kształtowania kompetencji społecznych i obywatelskich.

Skip to content