• 87 4232143
  • lo2pisz@gmail.com
  • Pisz, Polska

PLAN PRACY

Indywidualne i grupowe zajęcia lub konsultacje, porady zawodowe dla uczniów

Dla wszystkich zainteresowanych uczniów oraz w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej konsultacje, porady zawodowe, zajęcia indywidualne i grupowe poświęcone są:

W klasach I:

1. analizie przez ucznia własnego potencjału i możliwości wykorzystania go na trudnym rynku pracy

2. poznawaniu swoich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności

3. poznaniu swoich mocnych i słabych stron

4. omawianiu elementów autoprezentacji

W klasach II:

1. poznaniu przez uczniów:

a) rynku pracy

b) instytucji wspomagających proces poszukiwania pracy

c) specyfiki wybranego zawodu

d) obszarów własnych zainteresowań zawodowych

e) własnych predyspozycji zawodowych

2. sformułowania własnych oczekiwań wobec przyszłej pracy

3. omówienie wraz z doradcą możliwych kierunków własnego rozwoju zawodowego

W klasach III:

1. poznaniu przez uczniów:

a) procesu podejmowania decyzji

b) instytucji wspomagających w wyborze kierunku kształcenia i zawodu

c) specyfiki wybranej szkoły

d) specyfiki wybranego zawodu

e) własnych predyspozycji zawodowych

2. sformułowania własnych oczekiwań wobec przyszłej pracy

3. omówienie wraz z doradcą możliwych kierunków własnego rozwoju zawodowego (opinia doradcy zawodowego dla uczniów klas III gimnazjum i liceum)

 Grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego

Klasy I – „Uczeń poznaje siebie”
Tematyka:Cele:Formy/narzędzia:
Poznajemy swoją osobowość- temperament– znajomość siebie- umiejętność określenia osobowości- świadomość własnego charakteru– ćw. indywidualne i grupowe- testy do badania osobowości i temperamentu
Świadome podejmowanie decyzji– świadomość ponoszenia konsekwencji podejmowanych decyzji- zrozumienie konieczności podejmowania własnych decyzji– ćw. Indywidualne i grupowe- karty pracy na lekcji
Typy osobowości i zbieżne z nimi środowiska pracy– znajomość typów osobowości- umiejętność określenia własnego typu osobowości- poznanie koncepcji J. Hollanda– testy diagnozujące osobowość człowieka- ćw. Indywidualne i grupowe
Stan fizyczny i zdrowotny a wybór zawodu– znajomość przeciwwskazań do wykonywania różnych zawodów- świadomość tego, iż stan zdrowia jest istotny przy wykonywaniu określonej pracy– ćw. Indywidualne i grupowe- materiały do pracy na lekcji- pogadanka
Komunikacja interpersonalna– znajomość zasad dobrej komunikacji- umiejętność przekazywania wiadomości w sposób niewerbalny oraz werbalny– ćw. Indywidualne i grupowe- karty pracy na lekcję
Klasa II – „Świat zawodów”
Tematyka:Cele:Formy/narzędzia:
Praca w życiu człowieka a wybór zawodu– rozumienie roli pracy w życiu człowieka- określenie własnej postawy wobec pracy i nauki– ćw. Indywidualne i grupowe- pogadanka- materiały do pracy na lekcji
Co to znaczy dobrze i źle wybrany zawód?– poznanie kryteriów dobrze wybranego zawodu- określenie „pozytywnych” i „negatywnych” zawodów– ćw. Indywidualne i grupowe- pogadanka- materiały do pracy na lekcji
Charakterystyka rynku pracy. Zawody przyszłości– poznanie raportu prognostycznego dotyczącego zawodów najbardziej pożądanych na rynku pracy- poznanie zasad funkcjonowania rynku pracy– raporty- pogadanka
Praca i kształcenie w UE– poznanie zasad funkcjonowania europejskiego rynku pracy- rozumienie potrzeby podnoszenia własnych kwalifikacji- znajomość zawodów najbardziej pożądanych w UE– raporty- praca z tekstem- pogadanka
Co rozumiemy pod pojęciem kariery zawodowej?– świadomość satysfakcji z wykonywanej pracy jako efekt dobrze wykonywanej pracy- świadomość rozwoju zawodowego– gry dydaktyczne- pogadanka- test do badania predyspozycji zawodowych
Klasa III – „Kim będę…”
Tematyka:Cele:Formy/narzędzia:
Planowanie dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej– znajomość systemu edukacji- znajomość zasad edukacji- zasady przyjmowania do szkół wyższych– prelekcja- ćw. Indywidualne i grupowe
Moje dokumenty aplikacyjne– znajomość zasad konstruowania dokumentów aplikacyjnych- umiejętność samodzielnego napisania cv i listu motywacyjnego- poznanie zasad tworzenia własnego portfolio– ćwiczenia praktyczne- pogadanka- praca z tekstem
Aktywne sposoby szukania pracy– umiejętność analizowania ofert pracy- znajomość sposobów szukania pracy- umiejętność szukania pracy– analiza ofert pracy ( praca z tekstem)- ćw. Indywidualne i grupowe- pogadanka
Rozmowa kwalifikacyjna i autoprezentacja– znajomość zasad prezentacji własnej osoby- umiejętność komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny- świadomość przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej warunkiem otrzymania propozycji pracy– ćw. Warsztatowe- praca z tekstem- pogadanka
Radzenie sobie w sytuacjach stresogennych– umiejętność radzenia sobie ze stresem- znajomość technik relaksacyjnych– ćw. Warsztatowe- pogadanka
Skip to content