regulamin

Załącznik do zarządzenia

 nr 6/2020/2021

 Dyrektora II LO w Piszu

 z dnia 26 października 2020r.

REGULAMIN  SZKOŁY 

II Liceum Ogólnokształcące

Regulamin szkoły jest zbiorem norm dotyczących zachowania i zasad postępowania uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców.

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są zobowiązani do przestrzegania norm i zasad zawartych w Regulaminie Szkoły.

Celem regulaminu jest uściślenie zapisów statutów zgodnie z potrzebami codziennej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Regulamin został opracowany w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (ze zmianami) oraz ustawę Prawo światowe z dnia 14 grudnia 2016r.(ze zmianami)  oraz Statut II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu.

 1. Każdy uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły, rodzic, prawny opiekun ma prawo i obowiązek poszanowania: swojej i cudzej godności osobistej; swojego i cudzego dobrego imienia; swojej i cudzej własności i zdrowia.
 2. Nikt nie ma prawa do wykorzystywania swojej przewagi wynikającej z wieku, funkcji, zbiorowości (większości) lub siły fizycznej, do naruszania godności i praw innego człowieka.
 3. Wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców obowiązują zasady Savoir – vivre , tzn:
 • Witamy i żegnamy się stojąc, nie trzymamy rąk w kieszeniach.
 • Przy wejściu do szkoły uczniowie ustępują pierwszeństwa pracownikom szkoły.
 • W szkole nie nosimy nakrycia głowy.
 • Prowadzimy rozmowę spokojnym tonem, nie podnosimy głosu, nie krzyczymy.
 • Nie używamy wulgaryzmów.
 • Uczeń zwracając się do nauczyciela używa określeń: „Proszę Pani / Proszę Pana”, „Pani dyrektor / Panie dyrektorze”. Nie wskazane jest używanie imion nauczycieli.
 1. Wszyscy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Szczegółowe zasady zachowania w pracowniach: chemicznej, fizycznej, biologicznej, informatycznej, bibliotece, sali gimnastycznej i siłowni określają odrębne regulaminy.
 2. Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo uczniów przebywających w budynku i na posesji od rozpoczęcia do zakończenia zajęć w danym dniu.
 3. Uczniowi nie wolno zapraszać do szkoły osób obcych.
 4. Wszyscy są zobowiązani do schludnego i estetycznego ubioru i wyglądu. W dni uroczyste uczniowie przychodzą w stroju galowym.
 5. W przypadku uczennic dozwolony jest dyskretny makijaż.
 6. Wierzchnie ubrania uczniowie pozostawiają w swoich szafkach lub w wyznaczonym boksie w szatni. W przypadku korzystania z boksu, do obowiązku klasy należy zamknięcie go i dysponowanie kluczem. Za rzeczy pozostawione w szafkach lub w szatni szkoła nie odpowiada.
 • Przy wejściu do sali gimnastycznej uczniowie zawsze zmieniają obuwie na obuwie sportowe.
 1. Uczniowie i nauczyciele są zobowiązani do:
 • obecności na zajęciach lekcyjnych,
 • punktualności,
 • rzetelności w przygotowaniu do zajęć,
 • maksymalnego wykorzystania czasu pracy na lekcji,
 • unikania zachowań, które przeszkadzają innym w pracy na lekcjach,
 • terminowego oddawania prac domowych (uczniowie),
 • terminowego sprawdzania prac domowych i klasowych (nauczyciele).
 1. W szkole obowiązują następujące procedury lekcyjne:
 • Wejście do sali lekcyjnej: uczniowie ustawiają się w rzędach przed salą, nauczyciel otwiera salę, do sali wchodzą dziewczęta, później chłopcy, uczniowie po zajęciu miejsc przygotowują się do lekcji, wieszają plecaki i torby na wieszak, w który wyposażona jest ławka,  nauczyciel sprawdza listę, uczeń spóźniony siada w ławce, a usprawiedliwia się dopiero pod koniec lekcji.
 • Uczniowie mają prawo do znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji,
 • Nauczyciel ma obowiązek udzielenia pomocy uczniom w przypadku pojawienia się trudności związanych z nauczanym przedmiotem.
 • W czasie lekcji uczeń ma obowiązek przyjąć prawidłową postawę w pozycji siedzącej, odpowiadać na pytania nauczyciela z ławki (stojąc lub siedząc) lub przy tablicy (wg wymagań nauczyciela lub indywidualnych potrzeb ucznia).
 • W czasie lekcji nikt nie ma prawa jeść, żuć gumy, trzymać na ławce butelek, ciastek itp. oraz innych  przedmiotów nie będących pomocami do danej lekcji.
 • Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela, klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek; odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.
 • W czasie trwania lekcji uczniowie mogą przebywać wyłącznie w salach, gdzie odbywają się zajęcia.
 1. Zasady korzystania przez uczniów na terenie szkoły z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
 • Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu.
 • Uczeń ma prawo korzystać na terenie szkoły z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych (odtwarzaczy CD, mp3, dyktafonów, aparatów cyfrowych, kamer, laptopów, tabletów i in.) wyłącznie z zachowaniem poniższych zasad:
 1. podczas zajęć edukacyjnych istnieje bezwzględny zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń Dotyczy to wszystkich funkcji, jakie posiada aparat telefoniczny. Zakaz ten dotyczy również wszelkich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę,
 2. b) uczeń zobowiązany jest do wyłączenia i schowania telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (dotyczy to również słuchawek),
 3. c) nie wolno filmować i fotografować nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów bez ich wiedzy i zgody,
 1. d) nie wolno nagrywać i w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia,
 2. e) użycie przez ucznia telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego podczas zajęć edukacyjnych jest możliwe wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, po uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia,
 3. f) uczeń ma prawo korzystać z telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego podczas przerw w zajęciach edukacyjnych, przed zajęciami edukacyjnymi i po nich (z wyłączeniem pkt 2c),
 4. g) nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły,
 • W przypadku naruszenia powyższych zasad nauczyciel ma prawo:
  1. polecić uczniowi usunięcie nagrania lub zdjęcia,
  2. wyłączyć i odłożyć telefon w widocznym miejscu w klasie.
 • O zaistniałej sytuacji nauczyciel powiadamia wychowawcę i rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.
 • Jeżeli sytuacja powtarza się po raz kolejny, to fakt ten będzie uwzględniony przy wystawianiu oceny z zachowania.
 • Nieregulaminowe użycie przez ucznia telefonu lub innego urządzenia elektronicznego nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
 • Zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas trwania zajęć edukacyjnych obejmuje także nauczycieli.
 1. W wyjątkowych sytuacjach (nieobecność nauczyciela, wyjazd uczniów) organizowane są zastępstwa.
 • Wicedyrektor opracowuje plan zastępstw, który jest widoczny w dzienniku elektronicznym.
 • Obowiązkiem uczniów i nauczycieli jest zapoznanie się z planem zastępstw.
 • W czasie zastępstw nauczyciel powinien prowadzić lekcje z przedmiotu, który jest w planie lub lekcję z własnego przedmiotu lub inne zajęcia edukacyjne.
 1. Procedura powiadamiania o zakłóceniu toku lekcji.

Poprzez zakłócenie toku lekcji rozumieć należy wszelkie działania uczniów uniemożliwiające normalną realizację jednostki dydaktycznej lub wychowawczej.

Zakłócenie toku lekcji może być także wynikiem zagrożenia powstałego w sali bądź na piętrze, niezwiązanego bezpośrednio z zachowaniem i działaniami uczniów.

 • Jeżeli zachowanie pojedynczego ucznia lub kilku uczniów nie pozwala nauczycielowi na normalną realizację lekcji, wysyła on przewodniczącego samorządu klasowego
  z informacją do pedagoga szkolnego, a w przypadku, gdy go nie zastanie, do sekretariatu szkoły. Sekretariat zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania dyrektora o zaistniałej sytuacji, który decyduje o dalszym postępowaniu.
 • Pedagog szkolny zobowiązany jest do udania się do sali wskazanej przez nauczyciela
  i do ustalenia przeszkadzających uczniów, a w razie konieczności do zabrania ich z sali lekcyjnej do odrębnego pomieszczenia, np. do pokoju pedagoga lub – w uzasadnionych przypadkach – do gabinetu dyrektora szkoły.
 • Pedagog szkolny przeprowadza z uczniami rozmowę i ustala konsekwencje zachowania, w zależności od popełnionego wykroczenia.
 • Jeżeli uczeń w sposób poważny naruszył zasady obowiązujące w szkole – na wniosek pedagoga – wychowawca powiadamia rodziców ucznia o jego zachowaniu.
 • Jeżeli uczeń w rażący sposób złamał zasady, pedagog powiadamia dyrektora szkoły
  i wzywa rodziców do natychmiastowego przybycia do szkoły.
 • Jeżeli przyczyną zakłócenia toku lekcji były przypadki określone w innych procedurach – postępować należy wg tych procedur.

Uwaga!

Nie należy zakłócać toku lekcji innym nauczycielom (np. wychowawcom, których uczniowie aktualnie popełnili wykroczenie).

 1. W czasie przerw uczniowie są zobowiązani do przestrzegania następujących zasad:
 • Uczniowie podporządkowują się poleceniom nauczycieli dyżurujących.
 • Nie wolno: otwierać okien na korytarzach i w toaletach, biegać po schodach, korytarzach i siadać na parapetach okiennych.
 • Na dźwięk dzwonka uczniowie ustawiają się przed salami lekcyjnymi, w których mają zajęcia.
 • Bez zezwolenia nauczyciela prowadzącego zajęcia lub dyżurującego nie wolno przebywać w salach lekcyjnych.
 • Zabronione są zabawy, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia.
 • Nie wolno wychodzić poza teren budynku szkolnego.
 • Na posesję szkolną można w czasie przerw wychodzić jedynie w dni pogodne, przy temperaturze na zewnątrz nie niższej niż 18°C.
 • W toaletach i na korytarzach należy zachowywać czystość. Opakowania po zakupach w sklepiku należy wyrzucać do koszy.
 • W toaletach nie wolno jeść posiłków, palić papierosów, palić e-papierosów, uzupełniać zeszytów, załatwiać żadnych spraw poza kwestiami higieny i potrzeb fizjologicznych.
 1. Zadania i obowiązki nauczycieli pełniących dyżury w czasie przerw.
 • Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów zgodnie z harmonogramem wywieszonym w pokoju nauczycielskim.
 • Dyżur zaczyna się równo z dzwonkiem na przerwę. Nauczyciel pełniący dyżur powinien być na korytarzu nie później niż 30 sekund po dzwonku. Jeżeli prowadzi lekcję na godzinie poprzedzającej dyżur, powinien ją zakończyć równo z dzwonkiem i natychmiast udać się na korytarz.
 • Zakres czynności nauczyciela podczas pełnienia dyżuru:
 1. dbałość o bezpieczeństwo młodzieży poprzez kontrolę realizacji przez uczniów zasad zachowania w czasie przerw,
 2. nadzór nad toaletami i ich wykorzystywaniem jedynie do właściwych celów,
 3. zgłaszanie rażących przejawów łamania dyscypliny wychowawcom danej klasy,
 4. reagowanie na wszelkie przejawy agresji i zagrożeń zdrowia, życia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły, informowanie o takich sytuacjach dyrekcji szkoły,
 5. dbałość o mienie szkoły: wszelkie przejawy dewastacji mienia należy po zakończeniu dyżuru zgłosić starszemu referentowi ds. kadrowo-majątkowych. W miarę możliwości należy ustalić winnego powstałej szkody. W stosunku do uczniów, którzy poczynili te szkody i ich rodziców/prawnych opiekunów, wyciągnięte będą konsekwencje finansowe.
 • Pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do przebywania na wyznaczonych piętrach w czasie trwania lekcji i na przerwach.
 1. Zwalnianie uczniów z zajęć.
 • Zwolnić ucznia z zajęć może wychowawca klasy lub nauczyciel, który prowadził ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia lub ten nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić; zwolnienie ucznia następuje na podstawie zwolnienia od rodziców (prawnych opiekunów) lub pielęgniarki szkolnej; fakt ten musi być odnotowany w dzienniku lekcyjnym jako nieobecność usprawiedliwiona.
 • Zwolnienie z ćwiczeń w czasie lekcji wychowania fizycznego nie zwalnia ucznia z obecności na sali gimnastycznej.
 • Dyrektor może zwolnić ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub z części ćwiczeń na pisemny, umotywowany wniosek złożony przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
 • Na pisemny wniosek rodzica (prawnego opiekuna), uczniowie, którzy decyzją Dyrektora zostali zwolnieni z lekcji wychowania fizycznego na czas dłuższy oraz ci, którzy nie uczęszczają na lekcje religii nie są zobowiązani do przebywania w szkole, jeśli jest to ich pierwsza lub ostatnia lekcja w planie lekcji na dany dzień.
 • Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii lub mają przerwę w planie (tzw. okienko) i nie jest to ich pierwsza lub ostatnia lekcja – przebywają w czytelni szkolnej.
 1. Nieobecności ucznia – procedura postępowania.
 • Rodzice /opiekunowie prawni/ są zobowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia szkolne.
 • Uczniowie są zobowiązani do udziału w zajęciach edukacyjnych. Nieobecność ucznia na zajęciach uzasadniają tylko:
  1. choroba, pobyt w szpitalu, ośrodku rehabilitacyjnym, sanatorium;
  2. wizyty lekarskie;
  3. badania specjalistyczne;
  4. wypadki;
  5. zdarzenia losowe.
 • Inne przyczyny nieobecności uczniów są nieuzasadnione i nie będą usprawiedliwiane.
 • Decyzję, czy daną nieobecność uznać za uzasadnioną czy nie, podejmuje wychowawca klasy.
 • O przyczynach i przewidywanym czasie nieobecności ucznia rodzice (prawni opiekunowie) powinni poinformować wychowawcę klasy osobiście, telefonicznie, pisemnie lub poprzez dziennik elektroniczny niezwłocznie po zaistnieniu przyczyn powodujących nieobecność, przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych w danym dniu. Wychowawca odnotowuje zgłoszoną nieobecność w dzienniku lekcyjnym, traktując ją jako usprawiedliwioną.
 • W przypadku niemożności bezpośredniego kontaktu z wychowawcą klasy informacja o nieobecności ucznia i jej przyczynie powinna zostać przekazana przez rodziców do sekretariatu szkoły telefonicznie. Informację o nieobecności ucznia pracownik sekretariatu przekazuje wychowawcy klasy.
 • W przypadku stwierdzenia nieobecności przekraczającej trzy dni, która nie została zgłoszona przez rodziców (prawnych opiekunów)  pedagog szkolny lub wychowawca klasy kontaktuje się telefonicznie, poprzez dziennik elektroniczny lub osobiście z rodzicami ucznia, powiadamiając ich o nieobecności dziecka i uzyskując informację na temat przyczyny tej nieobecności.
 • W przypadkach opisanych w punktach 5 i 6 niniejszej procedury wymagane jest pisemne usprawiedliwienie nieobecności ucznia, które powinno być doręczone wychowawcy klasy niezwłocznie po jej zakończeniu (najpóźniej na najbliższej godzinie zajęć z wychowawcą klasy). Dopuszczalne jest usprawiedliwianie nieobecności poprzez dziennik elektroniczny.
 • W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej trwającej:
 1. powyżej 10 godzin – następuje wezwanie rodziców (prawnych opiekunów) przez wychowawcę, który przeprowadza rozmowę z uczniem i jego rodzicami. Celem rozmowy jest wyjaśnienie przyczyn nieobecności ucznia, ustalenie środków naprawczych i pouczenie rodziców o skutkach absencji ucznia;
 2. powyżej 20 godzin – wezwanie rodziców (prawnych opiekunów) przez pedagoga; spisanie kontraktu pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami), uczniem i pedagogiem w sprawie regularnego uczęszczania ucznia do szkoły;
 3. powyżej 30 godzin – wezwanie rodziców (prawnych opiekunów) przez dyrektora – ustne pouczenie o konsekwencjach prawnych niespełnienia obowiązku nauki;
 4. powyżej 40 godzin – upomnienie pisemne dyrektora szkoły;
 5. powyżej 50 godzin – nagana dyrektora szkoły;
 6. powyżej 60 godzin – druga nagana dyrektora szkoły.
 • Bieżącą kontrolę spełniania obowiązku nauki prowadzą wychowawcy klas, którzy kontrolują zestawienia frekwencji w dzienniku elektronicznym
 • Wyniki frekwencji miesięcznej w szkole opracowuje pedagog szkolny na podstawie zestawień frekwencji znajdujących się w dzienniku elektronicznym, przekazując je dyrektorowi szkoły w terminie 10
 • dni po zakończeniu danego miesiąca.
 • Na podstawie przedstawionych danych podejmowane są działania doskonalące dydaktyczno – wychowawczą organizację pracy szkoły.
 1. Uroczystości i imprezy szkolne.
 • W szkole organizowane są uroczystości, imprezy i wycieczki według planu opracowanego na dany rok szkolny. Każda impreza musi mieć określony cel, termin i organizatora.
 • Zadaniem organizatora jest określenie programu, miejsca imprezy, zasad zachowania obowiązujących w czasie imprezy i wyznaczenie opiekunów w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
 • Zasady organizowania wycieczek szkolnych zawiera Regulamin Wycieczek.
 • Uczniowie, nauczyciele i rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do składania propozycji do rocznego planu uroczystości, imprez i wycieczek.
 1. Procedury rozstrzygania konfliktów.

W szkole spotyka się wielu ludzi, co może prowadzić do powstawania konfliktów. Konflikty i spory mogą pojawić się pomiędzy: uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel, rodzic – nauczyciel, rodzic – rodzic, nauczyciel – nauczyciel, nauczyciel – dyrektor, uczeń – dyrektor,  pracownik – dyrektor. Źródłem  konfliktu może być struktura sytuacji, interes osoby, odmienne wartości, relacje i stan posiadanych informacji na dany temat, odmienność ich interpretacji.

 • Problemy i konflikty, jakie powstają między ludźmi mogą być wyjaśniane, rozwiązywane lub rozstrzygane przy pomocy różnych procedur. Wybór zależy od typu sporu, złożoności sytuacji, umiejętności stron czy od wiary w wygraną. W sytuacji, gdy pojawi się konflikt, należy stosować następujące procedury:
 1. negocjacje – czyli bezpośrednie rozmowy między stronami konfliktu, których celem jest osiągnięcie porozumienia lub rozwiązanie problemu; porozumienie zostaje zawarte wówczas, gdy obie strony konfliktu wyjaśnią sporne kwestie i pogodzą się;
 2. facylitacja – czyli koordynacja działań uczestników negocjacji; gdy w negocjacjach uczestniczą grupy, dla uniknięcia chaosu i narastania konfliktów, do rozmów włącza się bezstronną osobę, która sprawuje kontrolę nad procesem rozwiązywania problemu czy podejmowania wspólnej decyzji; ostateczną decyzję podejmują strony konfliktu;
 3. mediacja – stosuje się ją wtedy, gdy negocjacje nie prowadzą do porozumienia; w takiej sytuacji strony zwracają się do mediatora, czyli osoby niezależnej, postronnej, której zadaniem jest pomoc stronom w znalezieniu rozwiązania; mediator kontroluje proces rozwiązywania konfliktu, pomaga stronom zrozumieć problem; wybór rozwiązania i opracowanie końcowego porozumienia zależy od uczestników;
 4. arbitraż – tę procedurę stosuje się wtedy, gdy uczestnicy sporu nie widzą możliwości wspólnego rozwiązania problemu; porozumienie stron dotyczy jedynie wyboru arbitra, który jako niezależny, bezstronny ekspert dokonuje analizy i interpretacji kwestii spornych i proponuje własne rozwiązanie, które ma rozstrzygnąć spór.
 • osoby, które mogą pełnić funkcje w rozstrzyganiu konfliktów i sporów:
strony konfliktukoordynatormediatorarbiter
uczeń – uczeńinny uczeń, wychowawca lub inny nauczycielwychowawca, pedagogdyrektor
uczeń – nauczycielwychowawca, pedagogpedagog, dyrektorrzecznik praw ucznia, wizytator
rodzic – nauczycielwychowawca, pedagogdyrektorwizytator, starosta
rodzic – rodzicprzewodniczący klasowej rady rodzicówwychowawcadyrektor
nauczyciel – nauczycielinny nauczycielinny nauczyciel, dyrektor, związki zawodowewizytator
nauczyciel – dyrektorinny nauczycielinny nauczyciel, związki zawodoweradca prawny, starosta, wizytator
pracownik – dyrektorinny pracowniksamodzielny referent ds. kadrowo-majątkowych, związki zawodoweradca prawny, starosta
pracownik – pracownikinny pracowniksamodzielny referent ds. kadrowo-majątkowychdyrektor
 • W procesie rozstrzygania konfliktów należy zachować kolejność ww. procedur.
 • Dyrektor pełniąc funkcję arbitra może powołać zespół do zbadania sprawy.
 1. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez ucznia

Za naruszenie godności osobistej nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego szkoły uznajemy:

 1. lekceważące i obraźliwe zachowanie wobec ww., wyrażone w słowach lub gestach.
 2. prowokacje pod adresem ww. wyrażone w słowach lub gestach.
 3. nagrywanie lub fotografowanie ww. pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody.
 4. naruszenie ich prywatności i własności prywatnej.
 5. użycie wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej.
 6. pomówienia i oszczerstwa wobec ww. pracowników.
 7. naruszenie ich nietykalności osobistej.
 • W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń naruszył godność nauczyciela lub innego pracownika szkoły, nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny szkoły, który powziął takie podejrzenie, ma obowiązek zgłoszenia powyższego faktu do dyrektora szkoły, a w razie jego nieobecności do wicedyrektora lub pedagoga szkolnego.
 • W obecności pracowników wymienionych w pkt. 1 procedury dyrektor szkoły odbywa z uczniem rozmowę wstępną i – jeżeli zachodzi podejrzenie, że uczeń działał pod wpływem jakichkolwiek środków psychoaktywnych bądź alkoholu, należy wdrożyć Procedurę postępowania w sytuacjach kryzysowych.
 • Jeżeli uczeń nie działał pod wpływem środków wymienionych w pkt. 2, procedura przebiega następująco:
 1. jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz pierwszy w przypadku tego ucznia i dotyczy punktu a lub b definicji:
 2. wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia
  o zaistniałej sytuacji,
 3. uczeń otrzymuje naganę wychowawcy klasy na piśmie za rażące naruszenie regulaminu szkoły i statutu,
 4. rodzice/prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający dalsze zasady współpracy stron,
 5. jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych okolicznościach;
 6. jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz kolejny w przypadku tego ucznia: wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o zaistniałej sytuacji, uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły na piśmie za rażące naruszenie regulaminu szkoły i statutu, uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania co najmniej o jeden próg rodzice/prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający dalsze zasady współpracy stron, sporządzona zostaje notatka służbowa z czynności szkoły, podpisana także przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, szkoła kieruje pismo do sądu rodzinnego z prośbą o zbadanie sprawy i podjęcie dalszego postępowania, jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, on także zostaje poinformowany o zaistniałych okolicznościach;
 7. jeżeli zachowanie ucznia dotyczy pozostałych punktów definicji: wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o zaistniałej sytuacji i wzywa ich do szkoły, wzywana jest natychmiast policja, uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły na piśmie za rażące naruszenie regulaminu szkoły i statutu, uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania co najmniej o jeden próg, rodzice/prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny zawierający dalsze zasady współpracy stron, sporządzona zostaje notatka służbowa z czynności szkoły i właściwych służb, podpisana także przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia, osoba poszkodowana zgłasza na policję wniosek o popełnieniu przestępstwa z powództwa cywilnego, jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, on także zostaje poinformowany o zaistniałych okolicznościach;
 8. jeżeli zdarzenie powtarza się, szkoła występuje do sądu rodzinnego o zaostrzenie środków, do skierowania do ośrodka włącznie, a do kuratora oświaty kieruje wniosek o skreślenie z listy uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Za złamanie regulaminu grożą uczniom kary przewidziane w Statucie Szkoły i odpowiednich procedurach.
 10. Uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo odwołania od wymierzonej kary w ciągu 14 dni od jej zaistnienia.
 11. Odwołanie składać należy do dyrektora szkoły w formie pisemnej w sekretariacie szkoły. Dokument taki zostaje wpisany do dziennika pism przychodzących i jest mu nadany numer. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni i powiadamia
  o tym rodziców (prawnych opiekunów).
 12. W sytuacjach kryzysowych nauczyciele i pracownicy są zobowiązani do postępowania zgodnie z procedurami określonymi przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.
 13. Za nieprzestrzeganie regulaminu nauczycielom i pracownikom szkoły zostaną wymierzone kary określone przepisami Kodeksu Pracy.
Skip to content