historia

I Historia szkoły

Początki szkoły sięgają roku 1963, gdy to 1 września utworzono Liceum Medyczne. Do klasy I przyjęto wtedy 52 uczennice, a na całym etacie zatrudniona była tylko sekretarka. Nauczyciele pracowali na części etatu. W pierwszym roku nauki zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych w Szkole Podstawowej nr 1. W 1964 roku szkołę przeniesiono do budynku przy ulicy Warszawskiej 11, a w 1979 do nowo wybudowanego budynku przy ulicy Młodzieżowej 26. Jednak ze względu na ograniczenie kształcenia pielęgniarek w 1990 roku przystąpiono do likwidacji Liceum Medycznego i w tym roku po raz ostatni dokonano częściowego naboru do LM i utworzono jedną klasę Liceum Ogólnokształcącego. To właśnie wtedy powstał Zespół Szkół nr 1.
W 1993 roku w miejsce LM powstało Medyczne Studium Zawodowe (Wydział Dietetyki i Wydział Pielęgniarstwa). W 1995 Liceum Medyczne przestało istnieć, zaś Medyczne Studium Zawodowe funkcjonowało do 2000 roku.

Obecnie w szkole uczy się ponad 600 uczniów w 11 oddziałach Liceum Ogólnokształcącego i 10 oddziałach Samorządowego Gimnazjum Publicznego powołanego w roku szkolnym 2001/2002. Klasy LO ponadpodstawowe to klasy o profilu ogólnym, informatycznym, a od 1999 roku, przez 3 lata, w szkole była klasa o profilu przysposobienie wojskowe. Była to klasa, która oprócz przedmiotów ogólnokształcących miała też zajęcia wojskowe w Orzyszu, w jednostce wojskowej sprawującej patronat nad tą klasą.
Od września 2002 roku do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego są przyjmowani uczniowie, którzy ukończyli naukę w gimnazjum. W klasach ponadgimnazjalnych dwa wybrane przedmioty są realizowane w zakresie rozszerzonym:

  • matematyka, informatyka i fizyka;
  • geografia i historia
  • biologia i chemia;
  • język polski, język angielski i historia

II Misja

Zespołu Szkół nr 1 w Piszu jest zapewnienie każdemu uczniowi warunków wszechstronnego rozwoju. Przy współpracy z rodziną wychowujemy młodzież według nauki Kościoła Powszechnego, pragnąc aby była ostoją chrześcijańskiej wiary i kultury. Uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby ucznia chcemy kształtować takie postawy aby potrafił w przyszłości dokonywać właściwych wyborów oraz wyposażyć go w wiedzę i umiejętności niezbędne na kolejnym etapie kształcenia.


III Wizja

W szkole panuje życzliwa, rodzinna atmosfera, która sprzyja uzyskaniu jak najlepszych efektów wychowawczych i dydaktycznych. Nauczyciele wyróżniają się postawą moralną, mają pełne kwalifikacje zawodowe i umiejętności pedagogiczne. Swoim zaangażowaniem w pracy i otwartością na innych wpływają na przyjęcie takiej postawy przez uczniów. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Absolwent naszej szkoły jest w pełni ukształtowany do podejmowania decyzji związanych ze swoim przyszłym życiem. Jest tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka a także ma ukształtowaną postawę chrześcijańską i patriotyczną.

Skip to content