terminy spotkań

DATATEMATYKA SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2020/2021
7-11.09.20201. Procedura usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole.2. Elementy Statutu Szkoły, w tym tryb i sposób ustalania oceny zachowania ucznia oraz o sposobie uzyskiwania wyższej niż proponowana ocena zachowania3. Przedstawienie dokumentów kierujących pracą szkoły- Regulaminem organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- Procedurą postępowania z uczniem u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażeniem COVID-19- Procedurą przebywania ucznia w szkole.5. Wybór Klasowej Rady Rodziców.6. Diagnoza oczekiwań rodziców w zakresie potrzeb edukacyjnych ich dzieci.7..Matura 2021- harmonogram, procedury maturalne ( klasy III).
26-30.10.20201.Postawa społeczna ucznia- wykład prowadzony przez wychowawcę.2.Analiza wyników w nauce.
14-18.12.20201.Zaburzenia odżywiania się- problem współczesnej młodzieży- wykład prowadzony przez wychowawcę.2.Przekazanie informacji o bieżących wynikach w nauce oraz frekwencji ucznia.3.Przypomnienie kryteriów oceny i trybu ustalania i podwyższania oceny z zachowania i przedstawienie propozycji ocen rodzicom- propozycja ocen z zachowania.
08- 12.02.20211.Podsumowanie I semestru. Analiza wyników w nauce2. Diagnoza oczekiwań rodziców w zakresie potrzeb edukacyjnych ich dzieci.
30.03.2021- klasa III1.Przypomnienie kryteriów oceny i trybu ustalania i podwyższania oceny z zachowania i przedstawienie propozycji ocen z zachowania rodzicom2.Poinformowanie o proponowanych ocenach rocznych i przewidywanych ocenach niedostatecznych.
12-16.04.2021- klasy I i II1.Rola rodzica w procesie rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności ucznia- wykład prowadzony przez psychologa Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu- aula szkoły.2.Analiza wyników nauczania oraz frekwencji uczniów.
31.05- 02.06. 20211.Przypomnienie kryteriów oceny i trybu ustalania i podwyższania oceny z zachowania i przedstawienie propozycji ocen rodzicom.2.Poinformowanie o proponowanych ocenach rocznych i przewidywanych ocenach niedostatecznych.

Dokładny termin i godzina wywiadówki zapisany będzie w terminarzu danej klasy

co najmniej na dwa tygodnie wcześniej.

Skip to content