nauka religii i etyki

Zasady organizacji nauki religii i etyki w II LO w Piszu

Nauka religii i etyki jest organizowana na życzenie rodziców, bądź pełnoletnich uczniów wyrażone w formie pisemnego oświadczenia – oświadczenie należy złożyć przed rozpoczęciem nauki ucznia w szkole.

Religia i etyka nie są dla ucznia przedmiotami obowiązkowymi, udział w nich jest dobrowolny.

O udziale ucznia w zajęciach z tych przedmiotów decydują rodzice lub pełnoletni uczniowie poprzez złożenie – na zasadzie dobrowolności – pisemnego oświadczenia. Po złożeniu oświadczenia udział w wybranych zajęciach staje się dla ucznia obowiązkowy.

Uczeń może uczestniczyć w zajęciach z religii, z etyki, z obu przedmiotów, może też nie wybrać żadnego z nich.

W przypadku rezygnacji ucznia z udziału w zajęciach z religii lub etyki konieczne jest pisemne poinformowanie szkoły o zmianie decyzji.

Uczeń, który nie korzysta w szkole z nauki religii lub etyki, w czasie trwania lekcji religii lub etyki przebywa w bibliotece pod opiekę nauczyciela bibliotekarza/pedagoga szkolnego.

W przypadku wątpliwości informacji udzielą wychowawca klasy, wicedyrektor lub dyrektor szkoły.

Skip to content