profile w II LO

unity

PROFIL POLITECHNICZNY

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka.

Rynek pracy ukierunkowany jest na fachowców z zakresu nauk ścisłych. Jeżeli chcesz sprostać wymaganiom najlepszych uczelni polskich i zagranicznych oraz dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki i fizyki, możesz rozpocząć naukę w naszej szkole. Te właśnie przedmioty dadzą ci szeroki zakres wyboru kierunków studiów a nauczyciele naszej szkoły przygotują cię do egzaminu. Damy ci również możliwość poznania świata wirtualnego poprzez realizację elementów programowania gier.

Jeżeli myślisz o studiowaniu budownictwa, informatyki, mechatroniki, robotyki, bezpieczeństwo cyberprzestrzeni, oraz kierunków zbliżonych, wybierz profil politechniczny. Przedmiotami realizowanymi na poziomie rozszerzonym będą: matematyka, fizyka i informatyka. Dzięki takiej edukacji nabędziesz umiejętności logicznego myślenia, analizy i syntezy problemu, dokładności i konsekwencji w działaniu.

Liczba godzin matematyki w tej klasie pozwoli Ci na bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. Edukacja ta wspomagana jest dodatkowymi godzinami z matematyki realizowanymi w ramach konsultacji przedmaturalnych. Ponadto, uczniowie mogą rozwijać talenty matematyczne biorąc udział w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach, w których osiągają liczne sukcesy.

Jeśli wiążesz swoją przyszłość ze studiami technicznymi, wiedza zdobyta na lekcjach informatyki pozwoli Ci uzyskać przewagę na następnym etapie kształcenia. Na zajęciach omawiamy posługiwanie się systemami liczbowymi (binarny, oktalny, heksadecymalny), programowanie w językach Pascal, C++, C#, elementy programowania UNITY.

turystyczny

PROFIL TURYSTYCZNO-SPORTOWY

Przedmioty rozszerzone: geografia, język obcy.

Przedmiot uzupełniający: geografia turyzmu.

 Klasa o profilu turystyczno-sportowym to jedyna tego typu propozycja w okolicy!

W programie między innymi zajęcia na basenie, pierwsza pomoc i podstawy żeglarstwa.

Dedykujemy ją w szczególności uczniom wiążącym swoją zawodową przyszłość ze sportem, zdrowiem, turystyką, bezpieczeństwem i administracją oraz wszystkim preferującym aktywny tryb życia.

Rozszerzane w klasie przedmioty (geografia i język obcy) a także wiele umiejętności praktycznych dają duże możliwości wyboru dalszej ścieżki kształcenia i rozwoju.

Nasi absolwenci z powodzeniem będą mogli podjąć studia w Akademii Wychowania Fizycznego, w Wyższej Szkole Aspirantów PSP czy w wojskowych szkołach wyższych, a także aplikować na takie kierunki, jak: ratownictwo medyczne, ochrona środowiska, turystyka, geografia, geologia, geodezja i kartografia, bezpieczeństwo narodowe, administracja, architektura krajobrazu, transport.

Uczniowie klasy turystyczno-sportowej w toku 4 – letniego kształcenia zdobędą także wiele praktycznych umiejętności.

Zorganizowane zostaną dla nich zajęcia i warsztaty, które będą obejmowały przygotowanie do:

 • Kursu Ratownika Wodnego,
 • egzaminu na Patent Żeglarza Jachtowego,
 • Kursu Przewodnika Turystycznego,
 • Kursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej,
 • Kursu na Kierownika/Opiekuna Wycieczek Szkolnych
 • Kursu na Wychowawcę Wypoczynku,
 • Kursu Kierownika Wypoczynku,
 • Kursu Sternika Motorowodnego,
 • egzaminów sprawnościowych na uczelnie wyższe.

Podczas zajęć z zakresu geografii turyzmu uczniowie przygotują i zrealizują projekt wycieczki zagranicznej.

Zdobywanie wiedzy i praktycznych umiejętności w klasie turystyczno-sportowej będzie połączone z intensywnym rozwijaniem sprawności fizycznej – zarówno w ramach lekcji, jak i zajęć dodatkowych: pozalekcyjnych zajęć sportowych, zajęć z żeglarstwa, rajdów, spływów kajakowych, rejsów żeglarskich, wycieczek turystyczno- krajoznawczych, spotkań z przedstawicielami branży turystycznej i sportowej oraz akcji charytatywnych o charakterze sportowym.

spoleczny

PROFIL SPOŁECZNY

Przedmioty rozszerzone: WOS, geografia, język obcy

Klasa o profilu społecznym jest adresowana do młodzieży o zainteresowaniach humanistycznych, mającej zamiłowanie do nauki języków obcych, geografii oraz wiedzy o społeczeństwie. Zwiększona ilość godzin z tych przedmiotów umożliwia dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego a jednocześnie otwiera uczniom drogę i możliwości podjęcia studiów wyższych na takich kierunkach jak:

prawo, administracja, historia, socjologia, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, politologia, kulturoznawstwo, zarządzanie, teologia, bibliotekoznawstwo, psychologia, pedagogika, bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe.

W ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych realizujemy także rozszerzoną edukację obywatelską i patriotyczną, która pozwala na świadome i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu publicznym.

Ofertę edukacyjną wzbogacamy wieloma atrakcyjnymi przedsięwzięciami i zajęciami m.in.:

Udział w wykładach na Wydziale Prawa i Administracji i Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zwiedzanie Sejmu RP, kancelarii Prezydenta RP, kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Trybunału Konstytucyjnego. Poznanie pracy dyplomatów podczas zajęć w ambasadzie Wielkiej Brytanii i Niemiec. Warsztaty w Archiwum Państwowym i archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Realizację projektów i udział w akcjach charytatywnych. Wycieczki krajoznawcze (cykl Krajobrazy Polski) – klasa I Bałtyk, klasa II Bieszczady , klasa III Dolina Roztoki, klasa IV Tatry. Wycieczki (cykl Miasta Europy) klasa I – Berlin, klasa II – Warszawa lub Londyn, klasa III Wilno, klasa IV- Praga). Nauka podstaw języka niemieckiego i języka angielskiego w prawie i administracji.

Wykształcisz umiejętność dostrzegania, analizowania i komentowania doniosłych wydarzeń politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych.

Jeśli jesteś osobą otwartą, umiesz pracować zespołowo, jesteś kreatywny i komunikatywny, chcesz zrozumieć mechanizmy funkcjonowania państw, społeczeństw i instytucji życia publicznego wybierz klasę społeczną!

kulturowy

PROFIL KULTUROWY

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski

Oferta skierowana jest do:

 • osób zainteresowanych możliwością łączenia wiedzy z różnych obszarów kultury, zafascynowanych literaturą, historią, filozofią, psychologią, socjologią, mediami czy neofilologiami,
 • absolwentów chcących kontynuować naukę na kierunkach uniwersyteckich (filologia, dziennikarstwo, psychologia, historia sztuki, socjologia). Profil klasy jest odpowiedni także dla osób planujących studiowanie wiedzy o teatrze, starających się o przyjęcie na wydział aktorski, reżyserski, operatorski szkół teatralnych i filmowych,
 • młodzieży zainteresowanej zjawiskami kultury współczesnej.

W ofercie dla uczniów klasy:

 • Udział w wykładach na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Zwiedzanie muzeów: Powstania Warszawskiego, Muzeum Niepodległości, Muzeum Literatury, Zamek Królewski w Warszawie, Łazienki Królewskie, Pałac w Wilanowie, Muzeum Narodowe w Warszawie.
 • Realizację projektów międzynarodowych we współpracy z młodzieżą z Wielkiej Brytanii.
 • Wycieczki tematyczne: np. Szlakiem Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, bohaterów ,,Kamieni na szaniec”, śladami Piłsudskiego.
 • Zajęcia z historii regionu, historii kina.
 • Warsztaty dziennikarskie, multimedialne, projekty filmowo-teatralne.
 • Projekcje, warsztaty podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego.
 • ,,Gra o tron” realizacja autorskiego projektu edukacyjnego.
 • Wycieczki krajoznawcze (cykl Krajobrazy Polski) – klasa I Bałtyk, klasa II Bieszczady , klasa III Dolina Roztoki, klasa IV Tatry.
 • Wycieczki (cykl Miasta Europy).
 • Współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej, Narodowym Centrum Kultury, Muzeum Ziemi Piskiej.
medyczny

PROFIL MEDYCZNY

 KLASA OBJĘTA PATRONATEM WYDZIAŁU BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO

Profil medyczny jest adresowany do uczniów, którzy chcą w przyszłości podjąć studia z zakresu nauk medycznych oraz do tych, dla których pasją jest poznawanie i rozwijanie swoich zainteresowań z zakresu biologii i chemii.

 1. Co roku w październiku odbywają się w naszej szkole wykłady z cyklu: Wypożycz sobie naukowca prowadzone przez naukowców z UWM.
 2. Co roku uczniowie z profilu przyrodniczo-medycznego uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych w ramach Nocy Biologów na UWM.
 3. Uczniowie uczestniczą w prelekcjach i zajęciach zorganizowanych podczas Festiwalu Nauki w Stacji Badawczej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Mikołajkach.
 4. Współpracujemy z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym. Co roku uczniowie wyjeżdżają na wycieczki przyrodnicze do Krutyni: zwiedzają Muzeum Przyrodnicze, spacerują po rezerwatach oraz odpoczywają przy ognisku.
 5. Realizujemy wiele projektów m.in. ARS czyli jak dbać o miłość?, Europejski Kodeks Walki z Rakiem, gra dydaktyczna Globotropiciele, konkursy np. Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS.
 6. Każdego roku organizowane są zajęcia pozalekcyjne w wymiarze 2 godzin dla maturzystów w celu lepszego przygotowania do egzaminu maturalnego.

Maksymalna liczba godzin przeznaczonych na biologię i chemię gwarantuje dokładne omówienie materiału i możliwości wielu powtórzeń i zaliczania małych partii materiału.

Ukończenie naszej szkoły o tym profilu umożliwia podjęcie następujących studiów:

analityka medyczna, medycyna, farmacja, położnictwo, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, elektroradiologia, fizjoterapia, biologia medyczna, biomedycyna, psychologia, logopedia, bioanalityka, zdrowie publiczne, terapia zajęciowa, dietetyka, biotechnologia, technologia żywności, mikrobiologia, ochrona środowiska, biofizyka, biochemia, neurobiologia, kosmetologia i wiele innych…

ekonomiczny

PROFIL EKONOMICZNY

KLASA OBJĘTA PATRONATEM WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UWM

Klasa ekonomiczna jest odpowiednia dla osób, które cechuje postawa przedsiębiorcza, zainteresowanie ekonomicznymi problemami współczesnego świata, predyspozycje kierownicze i organizacyjne. Jest to profil odpowiadający uczniom ze zdolnościami matematycznymi, którzy analizując świat społecznych zależności, patrzą nań przez pryzmat liczb. Mogą też doskonalić swoje umiejętności przedsiębiorcze nie tylko w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, ale także ekonomię w praktyce, mających na celu kształtowanie postaw przedsiębiorczych i doskonalenie umiejętności radzenia sobie w trudnym świecie ekonomii.

Ofertę edukacyjną wzbogacamy wieloma atrakcyjnymi przedsięwzięciami i zajęciami m.in.:

1. Kółka zainteresowań przygotowujące do udziału w konkursach z matematyki, geografii, ekonomii oraz języka obcego

2. Wyjazdy na wykłady i warsztaty na wydziały Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego.

3. Akademia Młodego Ekonomisty – prowadzona przez pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM.

4. Projekty przy współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

5. Zajęcia warsztatowe i terenowe prowadzone przez pracowników naukowych Mazurskiego Parku Krajobrazowego, Nadleśnictwa Pisz oraz Muzeum Ziemi Piskiej.

6. Wycieczki krajoznawcze.

Jeśli marzysz, by:

 • planować transport produktów na cały świat
 • zmniejszyć poziom smogu w atmosferze
 • zaplanować nowoczesne miasto
 • zwiedzać świat i poznawać nowych ludzi
 • organizować innym podróż marzeń
 • zabezpieczać nasze konta bankowe
 • doskonalić przekazywanie informacji w świecie wirtualnym
 • zostać rekinem giełdy

– to klasa o profilu ekonomicznym jest właśnie dla Ciebie!

Rozszerzony program nauczania matematyki, geografii i języka obcego pozwoli Ci nie tylko lepiej zrozumieć funkcjonowanie świata, ale również przygotować się do egzaminu maturalnego z tych przedmiotów.

Dzięki temu dostaniesz się na wymarzone studia na kierunkach: ekonomia, logistyka, bezpieczeństwo cyberprzestrzeni, inżynieria biomedyczna, elektronika, matematyka, informatyka, zarządzanie, architektura krajobrazu, zarządzanie i inżynieria produkcji, odnawialne źródła energii, technika rolna i leśna, turystyka i rekreacja, geodezja i kartografia, geologia czy geografia.

Absolwenci profilu ekonomicznego mogą pracować w różnych firmach, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wiedza i doświadczenie z zakresu administrowania i zarządzania produktem, produkcją, ludźmi i zasobami. Pracę można znaleźć w organach samorządowych, służbach państwowych, różnego rodzaju przedsiębiorstwach.

Skip to content