Ocenianie kształtujące

 Ocenianie kształtujące

Uczenie się jest kluczową umiejętnością człowieka a jego rozwijanie najważniejszą misją szkoły. Ocenianie kształtujące (OK) koncentruje się na dobrym nauczaniu i w konsekwencji na efektywnym uczeniu się uczniów.

OK polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się uczniów, aby:

- modyfikować dalsze nauczanie

- dawać uczniom informację zwrotną pomagającą im się uczyć.

Nasza szkoła w roku szkolnym 2010/2011 przystąpiła do programu Centrum Edukacji Obywatelskiej ocenianie kształtujące, którego głównym celem było zapoznanie z ideą i zasadami oceniania kształtującego oraz wprowadzanie tego sposobu oceniania w codziennej pracy ucznia, nauczyciela oraz rodziców. Nauczyciele wykonywali zadania wynikające z uczestnictwa w programie. O podjętych działaniach na początku roku szkolnego poinformowani zostali uczniowie oraz ich rodzice, którzy mogli wyrazić własną opinię na temat wprowadzanego programu. Ponadto grupa nauczycieli uczestniczyła w kursie internetowym „ Lider oceniania kształtującego w szkole”. W trakcie trwania kursu liderzy organizowali spotkania rad pedagogicznych, na których zapoznawali nauczycieli z poszczególnymi modułami i materiałami szkoleniowymi. Wyznaczeni nauczyciele uczestniczyli również w dwudniowych szkoleniach dotyczących oceniania kształtującego.

 

Uczniowie naszej szkoły objęci są programem Ocenianie Kształtujące – OK. W ramach realizacji tego programu wprowadza się poszczególne elementy Oceniania Kształtującego. Są to:

  1. Cele lekcji.

Każdy człowiek lepiej się uczy, gdy wie, po co się uczy i jaki jest tego cel. Nauczyciele często mówią, że uczeń powinien się zorientować z podanego tematu, jaki jest cel lekcji. Ale temat, to nie jest cel. W OK proponujemy, aby nauczyciel przed lekcją zastanowił się: Po co uczy uczniów danego tematu? Co by chciał, aby jego uczniowie umieli i dlaczego mają to umieć? Nie są to łatwe pytania. Cel lekcji formułowany jest w języku ucznia, często sami uczniowie go układają, w ten sposób już na samym początku lekcji uczeń wie czego chce się nauczyć i jakie korzyści przyniesie mu ta wiedza. Uczeń dodatkowo po zajęciach potrafi sobie odpowiedzieć czy cel lekcji został zrealizowany, czyli czy on sam posiada wiedzę i umiejętności jakie powinien posiadać po zajęciach.

  1. Nacobezu

Ustalenie nacobezu ( na co będę zwracał uwagę), czyli kryteriów oceny pracy ucznia wydaje się jednym z najłatwiejszych elementów oceniania kształtującego. Być może wynika to z utrwalonego wśród nauczycieli nawyku opierania oceny o wymagania programowe, a także z tego, że duża część z nich systematycznie przekazuje uczniom te wymagania. Dopiero kiedy poznajemy bliżej cele, dla których określamy nacobezu, jego istotę i formę, odkrywamy nowe możliwości, zawarte w tym prostym pomyśle. Uczniowie otrzymują bardzo przejrzystą informację jaki zakres materiału muszą opanować, podane nacobezu to też dla uczniów plan pracy przed sprawdzianem lub klasówką.

  1. Informacja zwrotna

Celem oceniania kształtującego jest poprawa jakości uczenia się uczniów. Podstawowym narzędziem OK jest trafna i skuteczna informacja zwrotna, którą nauczyciel daje uczniowi. Ma ona na celu poinformować ucznia, gdzie w swojej nauce jest w obecnej chwili, gdzie powinien być i w jaki sposób może pokonać lukę między stanem obecnym a pożądanym. Komunikat jaki uczeń otrzymuje od nauczyciela nie ma na celu ocenić wiedzy ucznia, ale dać informację uczniowi co i jak należy wykonać aby jego praca była jeszcze bardziej wydajna.

  1. Współpraca z rodzicami

Ocenianie kształtujące opiera się na współpracy pomiędzy nauczycielem, uczniem i jego rodzicami bądź opiekunami. Podstawą współpracy są dwa elementy oceniania kształtującego: NACOBEZU czyli kryteria sukcesu, które wyraźnie określają, co uczeń powinien umieć, oraz informacja zwrotna. Dzięki kryteriom sukcesu rodzic wie, jakie umiejętności i wiedzę powinno przyswoić jego dziecko. Aby uczniowie naszej szkoły osiągali sukcesy, w ich proces edukacji muszą być zaangażowani nie tylko nauczyciele ale przede wszystkim rodzice i opiekunowie, dlatego też tak bardzo zależy nam, aby rodzice byli partnerami w dialogu i czynnie współpracowali zarówno ze swoimi dziećmi jak i ich nauczycielami i wychowawcami.

 

  1. Ocena sumująca a kształtująca

Wprowadzanie kolejnych elementów oceniania kształtującego wiąże się przede wszystkim ze zmianą w podejściu do oceniania. Najpowszechniej stosowanym w szkole rodzajem oceny jest ocena sumująca, czyli wyrażona stopniem (podobną rolę pełnią punkty, procenty czy różnego rodzaju symbole w kształceniu zintegrowanym, które uczeń może przekładać na stopnie). Dzięki ocenie sumującej możliwe jest porównywanie osiągnięć uczniów. W ocenianiu kształtującym istotny jest proces uczenia się i wspomaganie ucznia w tym procesie. Propozycja ta wynika z podstawowego dla OK założenia – uczeń powinien zrozumieć, że istotą nauki w szkole jest zdobywanie wiedzy, nie stopni. Jeśli proponujemy uczniowi inną filozofię uczenia się, zwróćmy uwagę na sposób oceniania jego pracy. Ocena kształtująca, podobnie jak informacja zwrotna, pokazuje uczniowi kierunek pracy. Dzięki tej ocenie uczeń doskonale wie co już umie a nad czym jeszcze powinien popracować. Nie jesteśmy w stanie i nie chcemy odejść od oceniania sumującego czyli tradycyjnego, ale w trakcie zdobywania wiedzy przez uczniów nakierowujemy ich na właściwe tory. Nie z każdego wypracowania, sprawdzianu czy pracy domowej uczeń musi otrzymać tradycyjną ocenę, ważne aby otrzymał informację co wykonał bardzo dobrze a co musi w swojej pracy skorygować.

 Pytania w OK

Dobre pytanie może zwiększyć motywację ucznia i zachęcić do jego większego zaangażowania w pracę na zajęciach. Odpowiedzi pokazują nie tylko, czego się nauczył, ale i jakim jest człowiekiem. Jeden z największych filozofów starożytności, Sokrates, pomagał ludziom odkrywać prawdę o świecie i człowieku właśnie dzięki pytaniom.

  1. Ocena koleżeńska i samoocena

Ocenę koleżeńską i samoocenę wprowadzamy do pracy stosunkowo późno, dlatego nie zawsze mamy czas, aby odkryć płynące z nich korzyści. Warto pamiętać, że zasadnicza różnica między oceną koleżeńską i samooceną a dotychczasowymi praktykami szkolnymi tkwi w braku oceny wyrażonej stopniem. Uczniowie mają prawo do oceny swoich prac i prac kolegów, lecz oceniają jedynie stopień zrealizowania polecenia, do którego otrzymują szczegółowe kryteria, czyli nacobezu. Jest to forma informacji zwrotnej.

(Przedstawione wyżej publikacje pochodzą z platformy CEO)