Szkoła ucząca się

NASZA DROGA DO ODZNAKI „SZKOŁA UCZĄCA SIĘ”

 W roku szkolnym 2010/2011 jako Rada Pedagogiczna postanowiliśmy przystąpić do programu „Szkoła ucząca się” i wprowadziliśmy OK czyli ocenianie kształtujące dla klas Ia gimnazjum i Ia liceum. Wtedy to po raz pierwszy zarówno nauczyciele jak i nasi uczniowie spotkali się z takimi terminami jak:

- ocena kształtująca

- NaCoBezu

- pytania kluczowe

- cele w języku ucznia.

W kolejnym roku szkolnym postanowiliśmy objąć już programem cały rocznik 2011/2012 i od tego roku uczestniczymy jako Zespół Szkół Nr 1 w Piszu w programie „Szkoła ucząca się. Doskonalenie metod nauczania i oceniania, moduł II: Doskonalenie pracy szkoły”.


Głównym przesłaniem II modułu jest doskonalenie pracy szkoły prowadzone procedurą Szkoły uczącej się. Pracę szkoły rozpoczyna samoocena, w którą zaangażowana jest cała społeczność szkolna (wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice). Nauczyciele poznają główne narzędzie samooceny: profil szkoły i z jego pomocą przeprowadzają diagnozę pracy szkoły, dzięki której będą mogli określić mocne i słabe strony swojej szkoły.

 Dla całej społeczności szkolnej był to bardzo pracowity rok. Zgodnie z programem jako szkoła mieliśmy określić mocne i słabe strony szkoły. Profil szkoły tworzyli uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły. Po owocnych pracach w zespołach zadaniowych odbył się PANEL na którym przedstawiciele wszystkich zespołów przedstawiali swoje zdanie. To było bardzo ciekawe doświadczenie w trakcie którego wszyscy uczestnicy mieli szansę poznać zdanie oraz oczekiwania każdego uczestnika życia szkoły.

 

Następnie na podstawie mocnych stron i problemów szkoła samodzielnie ustaliła cele, które chciałaby osiągnąć, określiła dowody, których pomiar posłuży określeniu stopnia realizacji wybranych celów oraz podjęła działania, by zrealizować postawione cele.
W naszej szkole realizowane są następujące cele:


a) Cel I Nauczyciele współpracują w celu skutecznego stosowania elementów OK: cele lekcji w języku ucznia, nacobezu, techniki zadawania pytań
b) Cel II. Szkoła prezentuje działania uczniów w środowisku lokalnym. (II LO)

c) Cel II. Szkoła informuje rodziców o ofercie zajęć pozalekcyjnych w celu zmotywowania swoich dzieci do aktywnego w nich udziału. (gimnazjum)

 Procedurę SUS kończy refleksja, na ile udało się zrealizować postawione cele i planowanie kolejnych celów.

W II module szkoła również kontynuuje prace nad wdrażaniem oceniania kształtującego do praktyki szkolnej.