Skład Samorządu Szkolnego

Skład Samorządu Szkolnego 
1. Przewodniczący :
2. Zastępca przewodniczącego :
3. Skarbnik :

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:
Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;
Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich.
Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych.
Wdrażanie podstawowych zasad wychowania.
Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.
Poznawanie tradycji regionalnych.
Rozwój zainteresowań.
Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących pomocy.
Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności.
Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.
Założenia na rok szkolny 2017/2018
Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych oraz państwowych
Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
Uświadomienie roli młodego człowieka w rodzinie i społeczności lokalnej.

WRZESIEŃ
- przygotowanie uroczystego Rozpoczęcia Roku Szkolnego
-rozpoczęcie działalności SU i samorządów klasowych.
-zebranie informacyjne i zapoznawcze trójek klasowych
-opracowanie i zatwierdzenie planu pracy SU na rok szkolny  2016/2017
-zorganizowanie kiermaszu używanych podręczników
-zorganizowanie Dnia Chłopaka

PAŹDZIERNIK
-przygotowanie szkolnej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej
-przygotowanie  i przeprowadzenie otrzęsin dla klas pierwszych liceum

LISTOPAD
- przeprowadzenie wyborów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
- propagowanie wolontariatu - zbiórek Caritas i akcji Szlachetna Paczka
-zbiórka nakrętek na rzecz turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnej siostry ucznia naszej szkoły
-udział w uroczystościach powiatowych z okazji  11 listopada - Święta Niepodległości - przygotowanie pocztu sztandarowego oraz delegacji do złożenia wiązanki
-przeprowadzenie akcji Góra Grosza
-zorganizowanie dyskoteki andrzejkowej 30 listopada

GRUDZIEŃ
-zorganizowanie wigilii klasowych
-językowe turnieje mikołajkowe 
-przygotowanie szkolnych jasełek
-zorganizowanie akcji Szlachetna Paczka - czyli wyboru konkretnej rodziny przez społeczność szkolną i przygotowanie prezentów dla rodziny
-uczestnictwo wolontariuszy w Bożonarodzeniowej Zbiórce Żywności Caritas
-zbiórka na rzecz Polaków Mieszkających na Kresach

STYCZEŃ
-Podsumowanie akcji Szlachetna Paczka
-studniówka klas maturalnych

LUTY
-kiermasz charytatywny na rzecz Pani Ewy Grabarczyk
-zorganizowanie walentynek - poczta Walentynowa i piosenki z dedykacją
-wyjazdy integracyjno-sportowe do Giżycka na lodowisko

MARZEC
-Współorganizowanie Dnia Kobiet w Muzeum Ziemi Piskiej
-Dzień Kobiet w szkole - piosenki z dedykacją
-zorganizowanie Pierwszego Dnia Wiosny na sportowo i filmowo (Konkurs Piłki Siatkowej, Konkurs Piłki Koszykowej, seanse filmowe)

KWIECIEŃ-
-przygotowanie i przeprowadzenie  wyborów Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
-zorganizowanie Dnia Subkultur
-współorganizacja  przy pożegnaniu absolwentów klas maturalnych
- przygotowanie pamiątkowych zdjęć klasowych
-przygotowanie śniadania przed egzaminem gimnazjalnym 

MAJ
- zorganizowanie akcji na Dzień Flagi i współorganizowanie akademii z okazji Konstytucji 3-go maja
-przygotowanie kanapek  przed maturą
-współpraca w organizowaniu Dnia Międzynarodowego

CZERWIEC 
-Zorganizowanie Dnia Dziecka - konkurs na dziecięce ubranie się nauczycieli i uczniów
-Debata podsumowująca pracę Samorządu Uczniowskiego
-zorganizowanie Uroczystego Zakończenia Roku Szkolnego


Opr. Samorząd uczniowski wraz z opiekunem