Rekrutacja do II Liceum Ogólnokształcącego

 

Wzór wniosku o przyjęcie do szkoły (plik do pobrania)

 Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.

 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO I KLASY

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
w roku szkolnym 2020/2021

          Podejmując naukę w II Liceum Ogólnokształcącym masz możliwość uczyć się w zakresie rozszerzonym następujących przedmiotów:

 1. profil politechniczny z programowaniem gier: matematyka, fizyka, informatyka; przedmiot uzupełniający: język angielski w naukach ścisłych;
 2. profil turystyczno-sportowy: język obcy, geografia; przedmiot uzupełniający: geografia turyzmu;
 3. profil społeczny: wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski;
 4. profil kulturowy: język polski, język angielski, historia; przedmiot uzupełniający: edukacja medialna;
 5. profil medyczny: biologia, chemia; przedmiot uzupełniający: biochemia;
 6. profil ekonomiczny: matematyka, geografia, język angielski/ język niemiecki.

Uczyć się będziesz dwóch języków obcych, z których jeden musi być kontynuacją  języka, którego uczyłeś/-łaś się w szkole podstawowej.

1. Przy przyjmowaniu uczniów do klasy I uwzględnia się:

a) wynik egzaminu przeprowadzonego w ostatniej klasie szkoły podstawowej;
b) oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, języka obcego nauczanego w szkole podstawowej na poziomie II.1 oraz jednego z przedmiotów wybranego przez ucznia spośród następujących: fizyka, chemia, biologia, geografia, historia  (przedmiotu, którego kandydat chciałby uczyć się w liceum na poziomie rozszerzonym);
c) szczególne osiągnięcia ucznia.

2. O przyjęciu do klasy I liceum decyduje:

     Liczba uzyskanych punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty przeliczane według

     wzoru:

 1. wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, matematyki mnoży się przez 0,35, , języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3;
 2. liczba punktów uzyskanych za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych wg wartości:

Ocena

Liczba punktów

celujący

18

bardzo dobry

17

dobry

14

dostateczny

8

dopuszczający

2

 1. liczba punktów uzyskanych za szczególne osiągnięcia w tym:

- ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem:                                                7 pkt.
- aktywność społeczna na rzecz środowiska szkolnego, wolontariat:                 3 pkt.

- olimpiady, konkursy przedmiotowe itp., maksymalnie:                                      18 pkt.

3. Dokumenty niezbędne do przyjęcia ucznia do II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły (wzór podania w sekretariacie szkoły oraz na stronie szkolnej www: www.lo2.pisz.pl) należy składać do 10 lipca 2020r.;
 1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem do 10 lipca 2020r.;
 2. Zaświadczenie z OKE o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty  - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem do 4 sierpnia 2020r.
 3. Dwa zdjęcia podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
 4. Dokumenty świadczące o udziale w zawodach wiedzy, artystycznych, sportowych;
 5. Ogłoszenie list kandydatów nastąpi do 12 sierpnia 2020r.;
 6. Kandydaci umieszczeni na listach osób przyjętych do szkoły są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w naszej szkole najpóźniej do 18 sierpnia 2020r., przedkładając oryginały świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu.
 1. Ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych do szkoły nastąpi 19 sierpnia 2020r.

Kandydaci są przyjmowani w kolejności zgodnej z sumą przyznanych w wyniku rekrutacji punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronie internetowej szkoły: www.lo2.pisz.pl.