Regulamin szkoły

REGULAMIN  SZKOŁY

Regulamin szkoły jest zbiorem norm dotyczących zachowania i zasad postępowania uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców.

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są zobowiązani do przestrzegania norm i zasad zawartych w Regulaminie Szkoły.

Celem regulaminu jest uściślenie zapisów statutów zgodnie z potrzebami codziennej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Regulamin został opracowany w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (ze zmianami) oraz Statut II Liceum Ogólnokształcącego i Statut Samorządowego Gimnazjum Publicznego w Zespole Szkół Nr 1 w Piszu.

 

1. Każdy uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły, rodzic, prawny opiekun ma prawo i obowiązek poszanowania:swojej i cudzej godności osobistej; swojego i cudzego dobrego imienia;swojej i cudzej własności i zdrowia.

2. Nikt nie ma prawa do wykorzystywania swojej przewagi wynikającej z wieku, funkcji, zbiorowości (większości) lub siły fizycznej, do naruszania godności i praw innego człowieka.

3. Wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców obowiązują zasady Savoir – vivre , tzn:

1.    Witamy i żegnamy się  stojąc, nie trzymamy rąk w kieszeniach.

2.    Przy wejściu do szkoły uczniowie ustępują pierwszeństwa pracownikom szkoły.

3.    W szkole nie  nosimy nakrycia głowy.

4.    Prowadzimy rozmowę spokojnym tonem, nie podnosimy głosu, nie krzyczymy.

5.    Nie używamy wulgaryzmów.

6.    Uczeń zwracając się do nauczyciela używa określeń: „Proszę Panią / Proszę Pana”, „Pani profesor / Panie profesorze”, „Pani dyrektor / Panie dyrektorze”. Nie wskazane jest używanie imion nauczycieli.

4. Wszyscy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Szczegółowe zasady zachowania w pracowniach: chemicznej, fizycznej, biologicznej, informatycznej, bibliotece, sali gimnastycznej i siłowni określają odrębne regulaminy.

5. Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo uczniów przebywających w budynku i na posesji od rozpoczęcia do zakończenia zajęć w danym dniu.

6. Uczniowi nie wolno zapraszać do szkoły osób obcych.

7. Wszyscy są zobowiązani do schludnego i estetycznego ubioru i wyglądu. W dni uroczyste uczniowie przychodzą w stroju galowym.

8. W przypadku uczennic liceum dozwolony jest dyskretny makijaż.

9. Wierzchnie ubrania uczniowie pozostawiają w szatni – każda klasa dba o to, aby boks w szatni był zamknięty; klasa ustala, kto opiekuje się kluczem od szatni (może to być np. dyżurny).

10. Przy wejściu do sali gimnastycznej uczniowie zawsze zmieniają obuwie na obuwie sportowe.

11. Uczniowie i nauczyciele są zobowiązani do:

 • obecności na zajęciach lekcyjnych,
 • punktualności,
 • rzetelności w przygotowaniu do zajęć,
 • maksymalnego wykorzystania czasu pracy na lekcji,
 • unikania zachowań, które przeszkadzają innym w pracy na lekcjach,
 • terminowego oddawania prac domowych (uczniowie),
 • terminowego sprawdzania prac domowych i klasowych (nauczyciele).

 

 

12. W szkole obowiązują następujące procedury lekcyjne:

1.    Wejście do sali lekcyjnej:  uczniowie ustawiają się w rzędach przed salą, nauczyciel otwiera salę, do sali wchodzą dziewczęta, później chłopcy, uczniowie po zajęciu miejsc przygotowują się do lekcji, wieszają plecaki i torby na wieszak, w który wyposażona jest ławka,  nauczyciel sprawdza listę, uczeń spóźniony siada w ławce, a usprawiedliwia się dopiero pod koniec lekcji.

2.    Uczniowie mają prawo do znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji,

3.    Nauczyciel ma obowiązek udzielenia pomocy uczniom w przypadku pojawienia się  trudności związanych z nauczanym przedmiotem.

4.    W czasie lekcji uczeń ma obowiązek przyjąć prawidłową postawę w pozycji siedzącej,  odpowiadać na pytania nauczyciela z ławki (stojąc lub siedząc) lub przy tablicy (wg wymagań nauczyciela).

5.    W czasie lekcji nikt nie ma prawa jeść,  żuć gumę, trzymać na ławce butelek, ciastek itp. oraz innych  przedmiotów nie będących pomocami do danej lekcji.

6.    Na czas lekcji wszyscy wyłączają telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne.

7.    Jeżeli wchodzi do klasy osoba dorosła wszyscy wstają, ponownie siadają na polecenie nauczyciela.

8.    Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela, klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek; odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.

9.    W czasie trwania lekcji uczniowie mogą przebywać wyłącznie w salach, gdzie odbywają się zajęcia.

10. Dziennik lekcyjny jest pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.

11. Uczeń nie ma prawa do przeglądania zapisów zawartych w dzienniku lekcyjnym, dokonywania wpisów w i poprawek w dzienniku.

13. W wyjątkowych sytuacjach (nieobecność nauczyciela, wyjazd uczniów) organizowane są zastępstwa.

1.    Plan zastępstw opracowuje wicedyrektor i przedstawia na tablicy ogłoszeń.

2.    Obowiązkiem uczniów i nauczycieli jest zapoznanie się z planem zastępstw.

3.    W czasie zastępstw nauczyciel powinien prowadzić lekcje z przedmiotu, który jest w planie lub lekcję z własnego przedmiotu lub inne zajęcia edukacyjne.

14. Procedura powiadamiania o zakłóceniu toku lekcji.

Poprzez zakłócenie toku lekcji rozumieć należy wszelkie działania uczniów uniemożliwiające normalną realizację jednostki dydaktycznej lub wychowawczej.

Zakłócenie toku lekcji może być także wynikiem zagrożenia powstałego w sali bądź na piętrze, niezwiązanego bezpośrednio z zachowaniem i działaniami uczniów.

1.    Jeżeli zachowanie pojedynczego ucznia lub kilku uczniów nie pozwala nauczycielowi na normalną realizację lekcji, wysyła on przewodniczącego samorządu klasowego
z informacją do pedagoga szkolnego, a w przypadku gdy go nie zastanie, do sekretariatu szkoły. Sekretariat zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania dyrekcji o zaistniałej sytuacji.

2.    Pedagog szkolny zobowiązany jest do udania się do sali wskazanej przez nauczyciela
i do ustalenia przeszkadzających uczniów, a w razie konieczności do zabrania ich z sali lekcyjnej do odrębnego pomieszczenia, np. do pokoju pedagoga lub – w uzasadnionych przypadkach – do gabinetu dyrektora szkoły.

3.    Pedagog szkolny przeprowadza z uczniami rozmowę i ustala konsekwencje zachowania, w zależności od popełnionego wykroczenia.

4.    Jeżeli uczeń w sposób poważny naruszył zasady obowiązujące w szkole – na wniosek pedagoga wychowawca powiadamia rodziców ucznia o jego zachowaniu.

5.    Jeżeli uczeń w rażący sposób złamał zasady, pedagog powiadamia dyrektora szkoły
i wzywa rodziców do natychmiastowego przybycia do szkoły.

6.    Jeżeli przyczyną zakłócenia toku lekcji były przypadki określone w innych procedurach – postępować należy wg tych procedur.

Uwaga!

Nie należy zakłócać toku lekcji innym nauczycielom (np. wychowawcom, których uczniowie aktualnie popełnili wykroczenie).

15. W czasie przerw uczniowie są zobowiązani do przestrzegania następujących zasad:

1.    Uczniowie podporządkowują się poleceniom nauczycieli dyżurujących.

2.    Nie wolno: otwierać okien na korytarzach i w toaletach, biegać po schodach, korytarzach i siadać na parapetach okiennych.

3.    Uczniowie przebywają na piętrze, na którym odbywały się lub aktualnie odbywają ich zajęcia.

4.    Uczniowie schodzący do sklepiku szkolnego zobowiązani są do powrotu na właściwe piętro natychmiast po sygnale dzwonka na lekcję.

5.    Na dźwięk dzwonka uczniowie ustawiają się przed pracowniami.

6.    Bez zezwolenia nauczyciela prowadzącego zajęcia lub dyżurującego nie wolno przebywać w pracowniach.

7.    Zabronione są zabawy, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia.

8.    Nie wolno wychodzić poza teren budynku szkolnego.

9.    Na posesję szkolną można w czasie przerw wychodzić jedynie w dni pogodne, przy temperaturze na zewnątrz nie niższej niż 18°C.

10.              W toaletach i na korytarzach należy zachowywać czystość. Opakowania po zakupach w sklepiku należy wyrzucać do koszy.

11.              W toaletach nie wolno jeść posiłków, palić papierosów, uzupełniać zeszytów, załatwiać żadnych spraw poza kwestiami higieny i potrzeb fizjologicznych.

16. Zadania i obowiązki nauczycieli pełniących dyżury w czasie przerw.

1.    Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów zgodnie z harmonogramem wywieszonym w pokoju nauczycielskim.

2.    Dyżur zaczyna się równo z dzwonkiem na przerwę. Nauczyciel pełniący dyżur powinien być na korytarzu nie później niż 30 sekund po dzwonku. Jeżeli prowadzi lekcję na godzinie poprzedzającej dyżur, powinien ją zakończyć równo z dzwonkiem i natychmiast udać się na korytarz.

3.    Po dzwonku na lekcję na piętrze pozostaje jeden nauczyciel, który na tym piętrze ma następną jednostkę lekcyjną. Zdaje on swój dziennik nauczycielowi kończącemu dyżur i prosi o przyniesienie dziennika klasy, z którą będzie miał kolejną lekcję.

4.    Nauczyciel mający zastępstwo za nieobecnego nauczyciela przejmuje na siebie także jego obowiązek dyżuru na przerwie. Jeżeli dyżury pokrywają się, ma obowiązek zgłoszenia tego wicedyrektorowi.

5.    Zakres czynności nauczyciela podczas pełnienia dyżuru:

1.    dbałość o bezpieczeństwo młodzieży poprzez kontrolę realizacji przez uczniów zasad  zachowania w czasie przerw,

2.    nadzór nad toaletami i ich wykorzystywaniem jedynie do właściwych celów,

3.    zgłaszanie rażących przejawów łamania dyscypliny wychowawcom danej klasy,

4.    reagowanie na wszelkie przejawy agresji i zagrożeń zdrowia, życia
i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły, informowanie o takich sytuacjach dyrekcji szkoły,

5.    dbałość o mienie szkoły: wszelkie przejawy dewastacji mienia należy po zakończeniu dyżuru zgłosić  kierownikowi administracyjnemu. W miarę możliwości należy ustalić winnego powstałej szkody. w stosunku do uczniów, którzy poczynili te szkody i ich

rodziców, wyciągnięte będą konsekwencje finansowe.

6.    Pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do przebywania na wyznaczonych piętrach w czasie trwania lekcji i na przerwach.

17. Zwalnianie uczniów z zajęć.

1.    Zwolnić ucznia z zajęć może wychowawca klasy lub nauczyciel, który prowadził ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia lub ten nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić; zwolnienie ucznia następuje na podstawie zwolnienia od rodziców (opiekunów) lub pielęgniarki szkolnej; fakt ten musi być odnotowany w dzienniku lekcyjnym.

2.    Zwolnienie z ćwiczeń w czasie lekcji wychowania fizycznego nie zwalnia ucznia z obecności na sali gimnastycznej.

3.    Dyrektor może zwolnić ucznia z zajęć wychowania fizycznego na pisemny, umotywowany wniosek złożony przez rodziców (opiekunów) ucznia.

4.    Uczniowie, którzy decyzją Dyrektora zostali zwolnieni z lekcji wychowania fizycznego na czas dłuższy oraz ci, którzy nie uczęszczają na lekcje religii nie są zobowiązani do przebywania w szkole, jeśli jest to ich pierwsza lub ostatnia lekcja w planie lekcji na dany dzień.

5.    Uczniowie, którzy zostali zwolnieni z wychowania fizycznego, nie uczęszczają na lekcje religii lub mają przerwę w planie (tzw. okienko) i nie jest to ich pierwsza lub ostatnia lekcja – przebywają w czytelni szkolnej.

18. Nieobecności ucznia – procedura postępowania.

1.    Rodzice /opiekunowie prawni/ są zobowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia szkolne.

2.    Uczniowie są zobowiązani do udziału w zajęciach edukacyjnych. Nieobecność ucznia na zajęciach uzasadniają tylko:

• choroba, pobyt w szpitalu, ośrodku rehabilitacyjnym, sanatorium;

• wizyty lekarskie;

• badania specjalistyczne;

• wypadki;

• zdarzenia losowe.

Inne przyczyny nieobecności uczniów są nieuzasadnione i nie będą usprawiedliwiane.

3.    Decyzję, czy daną nieobecność uznać za uzasadnioną czy nie, podejmuje wychowawca klasy.

4.    O przyczynach i przewidywanym czasie nieobecności ucznia rodzice/prawni opiekunowie/ powinni poinformować wychowawcę klasy osobiście, telefonicznie lub pisemnie niezwłocznie po zaistnieniu przyczyn powodujących nieobecność, przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych w danym dniu. Wychowawca odnotowuje zgłoszoną nieobecność w dzienniku lekcyjnym, traktując ją jako usprawiedliwioną.

5.    W przypadku niemożności bezpośredniego kontaktu z wychowawcą klasy informacja o nieobecności ucznia i jej przyczynie powinna zostać przekazana przez rodziców do sekretariatu szkoły telefonicznie. Informację o nieobecności ucznia pracownik sekretariatu przekazuje wychowawcy klasy.

6.    W przypadku stwierdzenia nieobecności przekraczającej trzy dni, która nie została zgłoszona przez rodziców /prawnych  opiekunów/  pedagog szkolny lub wychowawca klasy kontaktuje się telefonicznie lub osobiście z rodzicami ucznia, powiadamiając ich o nieobecności dziecka i uzyskując informację na temat przyczyny tej nieobecności.

7.    W przypadkach opisanych w punktach 4 i 5 niniejszej procedury wymagane jest pisemne usprawiedliwienie nieobecności ucznia, które powinno być doręczone wychowawcy klasy niezwłocznie po jej zakończeniu (najpóźniej na najbliższej godzinie do dyspozycji wychowawcy klasy).

8.    W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej trwającej w czasie jednego miesiąca:

powyżej 10 godzin – następuje wezwanie rodziców /prawnych opiekunów/ przez wychowawcę, który przeprowadza rozmowę z uczniem i jego rodzicami. Celem rozmowy jest wyjaśnienie przyczyn nieobecności ucznia, ustalenie środków naprawczych i pouczenie rodziców o skutkach absencji ucznia;

powyżej 20 godzin – wezwanie rodziców /prawnych opiekunów/ przez pedagoga; spisanie kontraktu pomiędzy rodzicami, uczniem i pedagogiem w sprawie regularnego uczęszczania ucznia do szkoły;

powyżej 30 godzin – wezwanie rodziców /prawnych opiekunów/ przez dyrektora – ustne pouczenie o konsekwencjach prawnych niespełnienia obowiązku szkolnego;

powyżej 40 godzin – upomnienie pisemne;

powyżej 60  godzin – wszczęcie postępowania administracyjnego, powiadomienie sądu rodzinnego – dotyczy uczniów gimnazjum.

9.    Bieżącą kontrolę spełniania obowiązku szkolnego prowadzą wychowawcy klas, którzy zliczają wyniki frekwencji

• tygodniowej – w ciągu następnego tygodnia;

• miesięcznej – w terminie tygodnia po zakończeniu danego miesiąca.

10.              Wyniki frekwencji miesięcznej w szkole opracowuje pedagog szkolny na podstawie informacji przekazanych w ciągu tygodnia po zakończeniu miesiąca przez wychowawców klas oraz dzienników lekcyjnych, przekazując je dyrektorowi szkoły w terminie 12 dni  po zakończeniu danego miesiąca. Arkusz monitorowania frekwencji wraz z załącznikami zawierającymi zestawienia zbiorcze frekwencji.

11.Na podstawie przedstawionych danych podejmowane są działania, o których mowa w punkcie  10 niniejszej procedury oraz inne działania doskonalące dydaktyczno-wychowawczą organizację pracy szkoły.

19. Uroczystości i imprezy szkolne.

1.    W szkole organizowane są uroczystości, imprezy i wycieczki według planu opracowanego na dany rok szkolny. Każda impreza musi mieć określony cel, termin i organizatora.

2.    Zadaniem organizatora jest określenie programu, miejsca imprezy, zasad zachowania obowiązujących w czasie imprezy i wyznaczenie opiekunów w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

3.    Zasady organizowania wycieczek szkolnych zawiera Regulamin Wycieczek.

4.    Uczniowie, nauczyciele i rodzice maja prawo do składania propozycji do rocznego planu uroczystości, imprez i wycieczek.

20. Procedury rozstrzygania konfliktów.

W szkole spotyka się wielu ludzi, co może prowadzić do powstawania konfliktów. Konflikty i spory mogą pojawić się pomiędzy: uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel, rodzic – nauczyciel, rodzic – rodzic, nauczyciel – nauczyciel, nauczyciel – dyrektor, uczeń – dyrektor, uczeń – dyrektor, pracownik – dyrektor. Źródłem  konfliktu może być struktura sytuacji, interes osoby, odmienne wartości, relacje i stan posiadanych informacji na dany temat, odmienność ich interpretacji.

1.    Problemy i konflikty, jakie powstają między ludźmi mogą być wyjaśniane, rozwiązywane lub rozstrzygane przy pomocy różnych procedur. Wybór zależy od typu sporu, złożoności sytuacji, umiejętności stron czy od wiary w wygraną.W sytuacji, gdy pojawi się konflikt, należy stosować następujące procedury:

 • negocjacje – czyli bezpośrednie rozmowy między stronami konfliktu, których celem jest osiągnięcie porozumienia lub rozwiązanie problemu; porozumienie zostaje zawarte wówczas, gdy zostanie zaakceptowane przez strony konfliktu;
 • facylitacja – czyli koordynacja działań uczestników negocjacji; gdy w negocjacjach

uczestniczą grupy, dla uniknięcia chaosu i narastania konfliktów, do rozmów włącza się

bezstronną osobę, która sprawuje kontrolę nad procesem rozwiązywania problemu czy podejmowania wspólnej decyzji; ostateczną decyzję podejmują strony konfliktu;

 • mediacja – stosuje się ją wtedy, gdy negocjacje nie prowadzą do porozumienia; w takiej sytuacji strony zwracają się do mediatora, czyli osoby niezależnej, postronnej, której zadaniem jest pomoc stronom w znalezieniu rozwiązania; mediator kontroluje proces rozwiązywania konfliktu, pomaga stronom zrozumieć problem; wybór rozwiązania i opracowanie końcowego porozumienia zależy od uczestników;
 • arbitraż – tę procedurę stosuje się wtedy, gdy uczestnicy sporu nie widzą możliwości wspólnego rozwiązania problemu; porozumienie stron dotyczy jedynie wyboru arbitra, który jako niezależny, bezstronny ekspert dokonuje analizy i interpretacji kwestii spornych i proponuje własne rozwiązanie, które ma rozstrzygnąć spór.

2. Osoby, które mogą pełnić funkcje w rozstrzyganiu konfliktów i sporów:

strony konfliktu

koordynator

mediator

arbiter

uczeń – uczeń

inny uczeń, wychowawca lub inny nauczyciel

wychowawca, pedagog

dyrektor

uczeń – nauczyciel

wychowawca, pedagog

pedagog, dyrektor

rzecznik praw ucznia, wizytator

rodzic – nauczyciel

wychowawca, pedagog

dyrektor

wizytator, starosta

rodzic – rodzic

przewodniczący klasowej rady rodziców

wychowawca

dyrektor

nauczyciel – nauczyciel

inny nauczyciel

inny nauczyciel, dyrektor, związki zawodowe

wizytator

nauczyciel – dyrektor

inny nauczyciel

inny nauczyciel, związki zawodowe

radca prawny, starosta, wizytator

pracownik – dyrektor

inny pracownik

kierownik administracyjno – gospodarczy, związki zawodowe

radca prawny, starosta

pracownik – pracownik

inny pracownik

kierownik administracyjno – gospodarczy

dyrektor

3. W procesie rozstrzygania konfliktów należy zachować kolejność ww procedur.

4. Dyrektor pełniąc funkcje arbitra może powołać zespół do zbadania sprawy.

21. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez ucznia

Za naruszenie godności osobistej nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego szkoły uznajemy:

a) lekceważące i obraźliwe zachowanie wobec ww., wyrażone w słowach lub gestach.

b) prowokacje pod adresem ww. wyrażone w słowach lub gestach.

c) nagrywanie lub fotografowanie ww. pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody.

 

d) naruszenie ich prywatności i własności prywatnej.

e) użycie wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej.

f) pomówienia i oszczerstwa wobec ww. pracowników.

g) naruszenie ich nietykalności osobistej.

1.    W przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń naruszył godność nauczyciela lub innego pracownika szkoły, nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny szkoły, który powziął takie podejrzenie, ma obowiązek zgłoszenia powyższego faktu do dyrektora szkoły, a w przypadku jego nieobecności do wicedyrektora lub pedagoga szkolnego.

2.W obecności pracowników wymienionych w pkt 1 procedury dyrektor szkoły odbywa z uczniem rozmowę wstępną i – jeżeli zachodzi podejrzenie, że uczeń działał pod wpływem jakichkolwiek środków psychoaktywnych bądź alkoholu należy wdrożyć Procedurę postępowania w sytuacjach kryzysowych.

3.    Jeżeli uczeń nie działał pod wpływem środków wymienionych w pkt 2, procedura przebiega następująco:

1.    jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz pierwszy w przypadku tego ucznia i dotyczy punktu a lub b definicji:

 • wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia
  o zaistniałej sytuacji,
 • uczeń otrzymuje naganę wychowawcy klasy na piśmie za rażące naruszenie regulaminu szkoły i statutu,
 • rodzice/prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający dalsze zasady współpracy stron,
 • jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych okolicznościach;

2.    jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz kolejny w przypadku tego ucznia:wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia
o zaistniałej sytuacji,uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły na piśmie za rażące naruszenie regulaminu szkoły i statutu,uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania co najmniej o jeden próg,rodzice/prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający dalsze zasady współpracy  stron,sporządzona zostaje notatka służbowa z czynności szkoły, podpisana także przez rodziców/ prawnych opiekunów ucznia,szkoła kieruje pismo do sądu rodzinnego z prośbą o zbadanie sprawy
i podjęcie dalszego postępowania,jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, on także zostaje poinformowany o zaistniałych okolicznościach;

3.    jeżeli zachowanie ucznia dotyczy pozostałych punktów definicji: wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji i wzywa ich do szkoły, wzywana jest natychmiast policja, uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły na piśmie za rażące naruszenie regulaminu szkoły i statutu, uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania co najmniej o jeden próg, rodzice/prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny zawierający dalsze zasady współpracy stron, sporządzona zostaje notatka służbowa z czynności szkoły i właściwych służb, podpisana także przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia, osoba poszkodowana zgłasza na policję wniosek o popełnieniu przestępstwa z powództwa cywilnego,jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, on także zostaje poinformowany o zaistniałych okolicznościach.

4.    Jeżeli zdarzenie powtarza się, szkoła występuje do sądu rodzinnego o zaostrzenie środków, do skierowania do ośrodka włącznie, a do kuratora oświaty kieruje wniosek o skreślenie z listy uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami – dotyczy uczniów liceum.

22. Za złamanie regulaminu grożą uczniom kary przewidziane w Statucie Szkoły i odpowiednich procedurach.

 

23. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania od wymierzonej kary w ciągu
14 dni od jej zaistnienia.

24. Odwołanie składać należy do dyrektora szkoły w formie pisemnej w sekretariacie szkoły. Dokument taki zostaje wpisany do dziennika pism przychodzących i jest mu nadany numer. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni i powiadamia
o tym rodziców.

25. W sytuacjach kryzysowych nauczyciele i pracownicy są zobowiązani do postępowania zgodnie z procedurami określonymi przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.

26. Za nieprzestrzeganie regulaminu nauczycielom i pracownikom szkoły zostaną wymierzone kary określone przepisami Kodeksu Pracy.

 

 

Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Nr 1 w Piszu w dniu 5 listopada 2008 r. - Uchwała Rady Nr XIII/2008/2009.