Informator maturalny

Informacje dotyczące organizacji egzaminu maturalnego

Uwaga MATURZYŚCI

W związku z zagrożeniem koronawirusem i obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego informuję, że osoby zdające egzaminy maturalne winny zgłosić się do szkoły w określonych niżej godzinach. Godzina wchodzenia do sali egzaminacyjnej wynika z kolejności alfabetycznej nazwiska zdającego. Należy wchodzić pojedynczo, zachowując zalecane odstępy.

data/egzamin

miejsce egzaminu

godzina

nazwisko zdającego rozpoczyna się na literę

8 czerwca

język polski pp

sala gimnastyczna

8:30

od A do C

8:35

od D do J

8:40

od K do M

8:45

od O do S

8:50

od Ś do Z

8 czerwca

język polski pr

 

sala nr 14

13:45

wszyscy zdający

9 czerwca

matematyka pp

sala gimnastyczna

8:25

od A do C

8:30

od D do J

8:35

od K do O

8:40

od P do S

8:50

od Ś do Z

10 czerwca

język angielski pp

sale lekcyjne

102; 103; 107

201; 206; 208

8:40

przydział do sal znajduje się na tablicy informacyjnej (parter – korytarz)

 

10 czerwca

język angielski pr

sale lekcyjne

102; 103;

201; 206

13:40

przydział do sal znajduje się na tablicy informacyjnej (parter – korytarz)

 

 

Do szkoły wchodzicie wejściem głównym, po egzaminie 8 i 9 czerwca szkołę opuszczacie wyjściem bocznym przy sali gimnastycznej. Natomiast po egzaminie 10 czerwca wychodzicie głównymi drzwiami. 

Na czas egzaminu przedmioty, których nie można wnieść na salę egzaminacyjną i odzież wierzchnią pozostawiacie w dniach 8 i 9 czerwca w sali nr 15, a w dniu 10 czerwca w sali nr 16.

Osoby zdające dwa egzaminy jednego dnia mogą spędzić czas między egzaminami w auli szkolnej.

Informacje maturalne

Informacje dla osób zdających egzaminy maturalne.
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
1) zdający,
2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny),
3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.,
4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.
4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać w auli szkolnej na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia.
9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).
11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
• podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
• wychodzi do toalety
• kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
12. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
13. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.
14. Zdający są zobowiązani zdezynfekować ręce umieszczonymi w szkole płynami do dezynfekcji:
• po wejściu do budynku szkoły,
• przed skorzystaniem ze słownika podczas egzaminu.
15. Każdy zdający będzie miał zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę itp.
16. Zdający mają zakaz przebywania w grupach na terenie szkoły po zakończeniu egzaminu.
17. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Szkoła

email

LO braz 2020small

eg p

logo

  lukasz wisniewski

Łukasz Wiśniewski 


bezpieczna szkola


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO

PORADNICTWA DLA

MIESZKAŃCÓW POWIATU PISKIEGO


W rankingu Perspektyw mamy brązową odznakę

ranking lit tarcza 2019

Współpracujemy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie:

Wydział Biologii i Biotechnologii

logo wbib2

Wydział Nauk Ekonomicznych

<=Relacja z podpisania porozumienia


 sdim

 


uwm

Wydział  Matematyki i Informatyki

wmil logo


wmil strefa


kiedymyyjemy180x120

100 lat

bohater ON

szk wierna dziedz

logo szk niepodlegla

szkoła pamięta


ankieta


logo small


25 lat


sponsorzy


logo cke


W szkole panuje życzliwa, rodzinna atmosfera, która sprzyja uzyskaniu jak najlepszych efektów wychowawczych i dydaktycznych. Absolwent naszej szkoły jest w pełni ukształtowany do podejmowania decyzji związanych ze swoim przyszłym życiem. Jest tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka a także ma ukształtowaną postawę chrześcijańską i patriotyczną

 

 

PE logo www min 

dyplom small