Konkurs plastyczny

                                                                                   

„Rodzaj ludzki jest nienasycony w swej chciwości.”   

 Arystoteles

 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„ŚWIADOMY KONSUMENT”

 

 1. Organizator konkursu

II Liceum Ogólnokształcące w Piszu we współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Giżycku ogłasza konkurs plastyczny dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych pod hasłem „Świadomy konsument”. 

 1. Cele konkursu
 • wzrost świadomości ekologicznej dotyczącej zagrożeń wynikających z konsumpcyjnego stylu życia;
 • wzbudzenie zainteresowania ekologią i ochroną środowiska;
 • rozbudzenie twórczej postawy wobec świata i siebie;
 • rozwijanie zdolności poznawczych, obserwacji, myślenia i wyobraźni;
 • rozwijanie praktycznych umiejętności i sprawności manualnych.

 

 • Warunki uczestnictwa
 1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.
 2. Uczestnicy mają za zadanie wykonanie samodzielnie jednej pracy plastycznej na temat „Świadomy konsument”.
 3. Udział w konkursie ma charakter międzyszkolny i jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Piszu.
 4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 5. Jury będzie oceniać prace w dwóch kategoriach:

  I grupa - klasy IV- VIII szkoły podstawowe

 II grupa - klasy szkół ponadpodstawowych

 1. Jeden autor może przesłać jedną pracę plastyczną.
 2. Format prac plastycznych- A4 lub A3.
 3. Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze w dowolnej technice- nie   dozwolone jest użycie produktów spożywczych, np. kasz, makaronów, ryżu, itp.
 1. Nagrody będą przyznawane indywidualnie.
 2. Do prac należy dołączyć zgodę rodziców/prawnych opiekunów (załącznik nr 1 regulaminu) podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna.
 1. Prace plastyczne należy podpisać czytelnie na odwrocie podając imię i nazwisko, klasę oraz nazwę szkoły.
 1. Prace niepodpisane oraz bez podpisanej zgody rodziców/prawnych opiekunów nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie prac powstałych podczas przesyłki.

 

 1. Kontakt

W sprawach merytorycznych i organizacyjnych - p. Aneta Ramotowska-tel. 510462710

 

 1. Termin i adres nadsyłania (złożenia) prac konkursowych

Prace plastyczne wraz z podpisaną zgodą rodziców/prawnych opiekunów należy przesłać za pośrednictwem szkoły w terminie do 26 marca 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego) do II Liceum Ogólnokształcącego, ul. Młodzieżowa 26, 12-200 Pisz z dopiskiem: konkurs plastyczny „Świadomy konsument” lub dostarczyć osobiście do sekretariatu II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu.

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu

Jury powołane przez organizatora konkursu wybierze najciekawsze prace indywidualne ilustrujące najlepiej temat przewodni „Świadomy konsument” biorąc pod uwagę kryteria oceny:

 • estetyka wykonanych prac;
 • oryginalność, pomysłowość;
 • zgodność pracy z tematem;
 • walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

 

Przyznane zostaną trzy nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i do przyznania dodatkowych wyróżnień.

 

 • Ogłoszenie wyników konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu www.lo2.pisz.pl w terminie do 8 kwietnia 2020 roku.

 

 • Publikacje prac

Wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na wystawie, którą będzie można obejrzeć podczas konferencji naukowej, która odbędzie się 21 kwietnia w auli

II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu. Z chwilą nadesłania/przekazania prac przechodzą one na własność Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.

 

 1. Uwagi dodatkowe
 • Regulamin konkursu plastycznego wraz z załącznikiem nr 1 umieszczone są na stronach internetowych II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu lo2.pisz.pl
 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 • Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne. Od werdyktu nie przysługuje odwołanie.
 • Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione osobiście.
 • Wręczenie nagród nastąpi w dniu 21 kwietnia 2020 roku w auli szkoły

II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu podczas konferencji naukowej.

 • Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

 Załącznik

Szkoła

email

LO braz 2020small

eg p

logo

  lukasz wisniewski

Łukasz Wiśniewski 


bezpieczna szkola


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO

PORADNICTWA DLA

MIESZKAŃCÓW POWIATU PISKIEGO


W rankingu Perspektyw mamy brązową odznakę

ranking lit tarcza 2019

Współpracujemy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie:

Wydział Biologii i Biotechnologii

logo wbib2

Wydział Nauk Ekonomicznych

<=Relacja z podpisania porozumienia


 sdim

 


uwm

Wydział  Matematyki i Informatyki

wmil logo


wmil strefa


kiedymyyjemy180x120

100 lat

bohater ON

szk wierna dziedz

logo szk niepodlegla

szkoła pamięta


ankieta


logo small


25 lat


sponsorzy


logo cke


W szkole panuje życzliwa, rodzinna atmosfera, która sprzyja uzyskaniu jak najlepszych efektów wychowawczych i dydaktycznych. Absolwent naszej szkoły jest w pełni ukształtowany do podejmowania decyzji związanych ze swoim przyszłym życiem. Jest tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka a także ma ukształtowaną postawę chrześcijańską i patriotyczną

 

 

PE logo www min 

dyplom small